Slovarček

Zdravilne rastline

Zdravilne rastline vsebujejo nekatere zdravilne snovi. Te rastline se lahko uporablja neposredno za zdravljenje ali pa se iz njih pridobiva snovi, ki so učinkovite za zdravljenje.

Zelena galica

Z imenom galica so včasih imenovali nekatere soli, ki vsebujejo več molekul kristalne vode. Ime zelena galica se je ohranilo za železov (II) sulfat heptahidrat – FeSO4x7H2O. Zelena galica je kristalinična snov zelene barve. Nastane lahko z reakcijo železa in žveplove (VI) kisline - H2SO4, v industriji pa pridobiva pri čiščenju železnih predmetov in pločevine z žveplovo kislino. Zelena galica se uporablja…

Zeleni pas

Zeleni pas se imenuje zaščitni pas okrog naselij, ki ima namen zaščite naselja, obenem pa nudi možnosti za rekreacijo.

Zemeljski plin

Zemeljski plin je naravno fosilno gorivo s povprečno sestavo: metan (CH4) 98.2%, etan ( C2 H6) 0.6%, drugi ogljikovodiki 0.2%, ogljikov dioksid (CO2) 0.1%, dušik (N2) 0.9%, vsebuje pa še žlahtne pline, žveplove spojine idr. Zelo pomembno je, da zemeljski plin, ki se uporablja v omrežju ne vsebuje žveplovih spojin, zato jih predhodno odstranijo iz plina. Zemeljski plin črpajo iz nahajališč na površini…

Zemeljski vosek

Naravnemu trdnemu parafinu pravimo tudi zemeljski vosek ali ozokerit, prečiščen pa ima ime cerezin. Uporablja se za izdelavo sveč, za impregnacijo papirja, platna, lepenke itd.

Zemlja

Zemlja je eden od planetov v našem sončnem sistemu, tretji po oddaljenosti od Sonca. Od Sonca je oddaljena okrog 150 milijonov kilometrov. Zemlja ima polmer 6375 m. Povprečna gostota Zemlje je 5.5 g/cm3, povprečna gostota skorje pa je 2.7 g/cm3 Sončni sistem naj bi nastal pred okrog 4.5 milijardami let, ko se je plinska masa zgostila. Zemlja je sestavljena iz litosfere, hidrosfere in atmosfere. Vsi…

Zemljoalkalijske kovine

Be-berilij Mg-magnezij Ca-kalcij Sr-stroncij Ba-barij Ra-radij Elemente II. skupine periodnega sistema imenujemo tudi zemljoalkalijske kovine, ker so v mineralih zemeljske skorje (npr. karbonati – CaCO3 , MgCO3, silikati – CaSiO3, fosfati – Ca3(PO4)2, sulfati – BaSO4). Zemljoalkalijske kovine imajo v zadnji lupini dva elektrona, ki ju rade oddajo, in je zato zanje značilno oksidacijsko število 2+.…

Zeoliti

Zeoliti so alumosilikati, ki imajo v svojih tridimenzionalnih strukturah dolge kanale, v katerih so razvrščeni kovinski ioni, istočasno pa se po njih lahko premikajo vodne molekule. Zeoliti so trdni ionski izmenjevalci, zato lahko kovinske ione v kanalih (npr. Na+, K+ ipd.), zamenjamo z drugimi kovinskimi ioni, in jih na ta način odstranimo iz raztopine. Primer: mehčanje vode, ali odstranjevanje kalcijevih…

Zeta potencial

Pri premikanju delca v suspenziji, se okoli njega ustvari električna dvojna plast, sestavljena iz stabilne monomolekularne plasti adsorbiranih ionov in mejna plast, ki meji na notranjost raztopine. Elektrokinetski potencial ali zeta potencial je razlika v potencialih med mejno plastjo in notranjostjo raztopine. Vrednosti zeta potenciala se gibljejo med -50mV in +50mV.

Zgorevanje snovi

Zgorevanje snovi je kemijski proces, pri katerem poteka spajanje s kisikom.

Zlatenje

Zlatenje se imenuje postopek, s katerim površino manj vrednega materiala prevlečemo z zlatom, zaradi lepšega videza, odlične obstojnosti proti oksidaciji in koroziji ipd. Zlatimo lahko neposredno s tankimi prevlekami z zlatimi folijami ali pa z galvanizacijo v cianidnih kopelih, kjer je zlato raztopljeno v obliki cianidov. Primer: raztopina kalijevega diciano avrata (I) – K(Au(CN) 2)

Zlato

Zlato ima simbol Au, kar izhaja iz latinske besede aurum Nahajališča in pridobivanje zlata Zlato je med ljudmi že tisočletja najbolj znana in cenjena kovina. Ker je zelo slabo reaktivna kovina, se nahaja v naravi samorodna, v obliki kristalov ali žil v kamninah, ali pa v obliki zrn v rečnem pesku, kamor pride zaradi erozije v naravi. Po zlatu se imenuje tudi Zlata mrzlica, to je obdobje naseljevanja…

Zlatotopka

Zlatotopka je mešanica koncentrirane klorovodikove kisline (HCl) in dušikove (V) kisline (HNO3) v razmerju 3:1. Ime je dobila po sposobnosti, da raztopi tudi zlato, ki je kemijsko izredno odporen element. Pri raztapljanju preide zlato v obliko zlatovega (III) topnega kompleksa HAuCl4.

Zlitine

Zmesi dveh ali več kovin imenujemo zlitine. Med različnimi atomi dveh ali kovin je kovinska vez. Odvisno od velikosti atomov kovin, ki tvorijo zlitino in razreda, v katerem različne kovine kristalizirajo, tvorijo kovine zlitine v različnih razmerjih. Zlitine izdelujemo zato, da dobimo optimalne lastnosti materiala ob najnižjih stroških. Primer: Čisto zlato je zelo mehko in ga ni mogoče predelati v…

Zlitine z nizkim tališčem

Najbolj znane zlitine z nizkim tališčem so zlitine z bizmutom. Večina bizmuta, pridobljenega za tehnično uporabo se porabi za pripravo teh zlitin. Najbolj znane bizmutove zlitine z nizkim tališčem so Woodova kovina, Lipowitzova kovina in Rosejeva kovina.

Zmesi

Snovi so lahko sestavljene tudi iz več elementov ali spojin, v teh primerih govorimo o zmeseh (zdravilni čaj v vrečki npr. vsebuje mešanico listov, cvetov, stebel, korenin več deset različnih rastlin, čaj v skodelici pa vsebuje prek 500 različnih, v vodi topnih spojin, zrak je zmes plinov, morska voda pa raztopina različnih soli). Posamezne vrste zmesi imajo tudi posebna imena: zlitine (npr. bron…

Zoocenoza

Zoocenoza je skupina več vrst živali, ki živijo na določenem prostoru in vplivajo drugo na drugo.

Zoofagi

Zoofagi so živali, ki se hranijo z drugimi živalmi in z deli njihovih teles.

Zoohorija

Zoohorija je pojav, da živali prenašajo semena in spore.

Zoologija

Zoologija je veda, katere predmet proučevanja so živali.