Slovarček

Agrobiocenoza

Agrobiocenoza je nastala zaradi delovanja človeka, ko je spremenil prvotno okolje v pašnike, obdelane površine, sadovnjake ipd., zato je tudi njen obstanek popolnoma odvisen od človekove dejavnosti.

Agroekosistem

Agroekosistem je ime za kmetijski eko sistem.

Agromelioracija

Agromelioracija je sistem preurejanja zemljišč, s katerim se spremeni lastnost in uporabnost teh zemljišč. Poseben poudarek je na vodnem in zračnem režimu, kot npr. osuševanje, namakanje. Gre za velike posege v naravo, ki so pogosto tudi zelo škodljivi.

Agrometereologija

Agrometereologija je veda, ki se ukvarja s preučevanjem vremenskih vplivov na rast rastlin.

Agronomija

Agronomija je veda o obdelovanju tal in pridelovanju rastlin.

Agrotehnika

Agrotehnika je veda, ki se ukvarja s povečanjem kmetijske proizvodnje s tehničnimi sredstvi in tehnologijami. Prisotna je v vseh fazah kmetijske proizvodnje od priprave zemlje, priprave semen oz. sadik, obdelave med rastjo, pri žetvi oz. pobiranju pridelkov do shranjevanja pridelkov in njihove predelave.

AIDS

AIDS je bolezen pridobljene oslabljene imunske odpornosti (accquired immune deficiency syndrome) in je zaenkrat še neozdravljiva.

Ajnštajnij

zanimivo: -leto odkritja:1952Simbol:EsVrstno število:99relativna atomska masa:252.0000Število protonov:99Elektronska konfiguracija:(Rn)5f117s2Elektronegativnost 1.3Angleško ime: einsteinium

Akaricidi - sredstva zoper pršice

Akaricidi so največkrat sredstva iz skupine spojin, kot so karbamati, sulfonati, sulfoni. Ta sredstva se morajo uporabljati izredno previdno, saj so omenjene spojine strupene tudi za ljudi, ribe, čebele in toplokrvne živali.

Aklimatizacija

Prilagajanje organizmov (predvsem) drugačnim vremenskim razmeram, imenujemo aklimatizacija. Pri tem prilaganju potekajo v organizmih številni procesi.

Aktinidi

Ac-aktinij Th-torij Pa-protaktnij U-uran Np-neptunij Pu-plutonij Am-amercij Cm-kirij Bk-berkelij Cf-kalifornij Es-einsteinij Fm-fermij Md-mendeljejij No-nobelij Lr-lavrencij Med aktinide štejemo kemijske elemente od vrstnega števila 89 do 103. Zadnji elektroni teh elementov so na 5 f orbitalah. Elementi se nahajajo v sedmi periodi periodnega sistema. Značilno za aktinide je, da so vsi radioaktivni,…

Aktinij

zanimivo: -leto odkritja:1899Simbol:AcVrstno število:89relativna atomska masa:227.0280Število protonov:89Elektronska konfiguracija:(Rn)6d17s1Gostota (g/cm3):10.1Tališče (Co):1050Vrelišče (Co):3200Stanje pri normalnih pogojih:trdnoAtomski radij: 1.88Oksidacijska števila 3+Ionski radij 1.18Elektronegativnost 1.1Angleško ime: actinium

Aktinometer

Aktinometer je naprava za merjenje direktnega sončnega in radioaktivnega sevanja.

Aktivacijska energija

Aktivacijska energija je najmanjša energija, ki je potrebna, da lahko poteče kemijska reakcija med atomi ali molekulami, ki so trčili. Za potek kemijske reakcije je namreč nujno, da pride do uspešnega trka atomov ali molekul. To pomeni, da morajo imeti atomi ali molekule, ki se zadenejo, dovolj energije, da lahko pride do preureditev njihovih prejšnjih vezi v nove kemijske vezi. Če trk ni uspešen,…

Aktivacijski kompleks

Aktivacijski kompleks je nestabilna vmesna spojina, ki nastane v prvi fazi pri uspešnem trku pri kemijski reakciji. Iz tega kompleksa nato s preureditvijo vezi nastane končni produkt.Število protonov:0Število nevtronov:0

Aktivator

Aktivator je snov, ki poveča učinkovitost delovanja katalizatorja.

Aktivna snov

Aktivna snov deluje aktivno na okolje ali na drugo snov. Primera: aktivno oglje, aktivna voda, ...

Aktivna solarna hiša

V aktivni solarni hiši se izkorišča ogrevanje južnega dela s sončno svetlobo, poleg tega pa se uporablja sončne kolektorje, fotocelice, segrevanje in shranjevanje segretega zraka v kamnitih rezervoarjih ali v vodni masi.

Aktivni mikroorganizem

Mikroorganizem, ki se je sposoben razmnoževati ali prenašati genski material.

Aktivni ostanek

Aktivni ostanek: ostanek, ki se je sposoben razmnoževati ali je sposoben prenašati genski material.