Kemija v šoli in družbi

Leto: 1998
Mesec: december
Številka: 4

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Vpliv vizualizacije na razumevanje poučevane snovi in na uspešnost reševanja nalog s področja analize kemije

avtor: Andrej Smrdu

Vizualizacija je pripomocek, s katerim skušamo izboljšati predstave dijakov in se lahko izraža na mnoge in raznovrstne nacine. Pogosto se metode vizualizacije kažejo v obliki eksperimentov, razlicnih modelov, grafov, animacij, filmov, diagramov, analogij, slik, shem idr. V predstavljeni raziskavi me je zanimalo, kakšen vpliv imajo enostavne vizualizacijske metode na razumevanje snovi pri pouku analizne kemije v drugem letniku programa kemijski tehnik. V ta namen sem dijake enega razreda drugega letnika programa kemijski tehnik na Srednji kemijski šoli in gimnaziji razdelil v dve skupini. Prvi - kontrolni - skupini sem podal razlago laboratorijske vaje pretežno z verbalno razlago, s cim manjšo uporabo vizualizacijskih sredstev in metod. Drugi - preiskovani - skupini sem isto vajo razložil z uporabo dostopnih vizualizacijskih sredstev in metod, pri cemer sem se opiral predvsem na prisoten laboratorijski inventar ter tablo kot obicajen medij posredovanja ucnih vsebin. Po opravljeni razlagi so dijaki obeh skupin pisali anonimen preizkus znanja, ki sem ga ovrednotil in podrobneje analiziral. V clanku je opisana izvedba raziskave in diskusija dobljenih rezultatov.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Pojmovne mape nitriranja ogljikovodikov

avtor: Irena Sajovic

Na uspešnost reševanja problemov bistveno vplivata sposobnost prepoznavanja ključnih pojmov iz teksta problema in povezovanje pojmov v že obstoječo bazo znanja. Pojme na osnovi hierarhičnih zakonitosti povezujemo v pojmovne mape, ki predstavljajo strukturirano znanje. Za pojem kemijska reakcija so bile na primeru nitriranja ogljikovodikov razvite pojmovne mape, ki prikazujejo interakcije med substratom, reagentom in reakcijskimi pogoji, katerim se pri poučevanju reaktivnosti spojin mnogokrat posveča premalo pozornosti. S poznavanjem bistvenih
elementov kemijske reakcije in njihovih medsebojnih vplivov lahko izberemo ustrezne reakcijske pogoje za dosego želenih produktov.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Kovinska mila

avtor: Marko Petrič

Članek ni več dosegljiv.


Vključitev ionskih fluoridov v molekularne organokovinske spojine

avtor: Alojz Demšar

Članek ni več dosegljiv.


Karbonatno ravnotežje v vodah

avtor: Marjana Simonič

Članek ni več dosegljiv.


Kratek pregled nevarnih snovi-IV

avtor: Branko Družina

Prvi del clanka je obravnaval nevarne snovi, ki imajo lastnosti eksplozivnosti, lahke vnetljivosti, vnetljivosti in vžignosti. Drugi in tretji del sta opisovala nevarne snovi, ki so strupene in škodijo zdravju. Zadnji del clanka opisuje nevarne snovi z lastnostmi jedkosti in dražljivosti, radioaktivnosti, plinov pod tlakom, gabljivosti in kužnosti, rakotvornosti, mutagenosti in teratogenosti. Temu delu je dodano tudi poglavje o poklicnih boleznih.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.