Slovarček

Zemljoalkalijske kovine

Be-berilij Mg-magnezij Ca-kalcij Sr-stroncij Ba-barij Ra-radij Elemente II. skupine periodnega sistema imenujemo tudi zemljoalkalijske kovine, ker so v mineralih zemeljske skorje (npr. karbonati – CaCO3 , MgCO3, silikati – CaSiO3, fosfati – Ca3(PO4)2, sulfati – BaSO4). Zemljoalkalijske kovine imajo v zadnji lupini dva elektrona, ki ju rade oddajo, in je zato zanje značilno oksidacijsko število 2+. So zelo reaktivne in se ne nahajajo prosto v naravi, z drugimi elementi pa tvorijo ionske spojine.
Število protonov:0
Število nevtronov:0