Slovarček

Vanadij

zanimivo: - leto odkritja: 1830

Simbol:V

Vrstno število:23
relativna atomska masa:50.9415
Število protonov:23
Število nevtronov:27
Elektronska konfiguracija:[Ar]3d34s2
Gostota (g/cm3):5.96
Tališče (Co):1900
Vrelišče (Co):3000
Stanje pri normalnih pogojih:trden
Atomski radij: 1.31
Oksidacijska števila 3+,5+
Ionski radij (3+)0.74,(5+)0.59
Elektronegativnost 1.6
Angleško ime: vanadium