Slovarček

Barij

zanimivo: - leto odkritja: 1808

Simbol:Ba

Vrstno število:56
relativna atomska masa:137.3300
Število protonov:56
Število nevtronov:0
Elektronska konfiguracija:[Xe]6s2
Gostota (g/cm3):3.51
Tališče (Co):714
Vrelišče (Co):1640
Stanje pri normalnih pogojih:trdno
Atomski radij: 2.17
Oksidacijska števila 2+
Ionski radij 1.35
Elektronegativnost 0.9
Angleško ime: barium