Slovarček

Tulij

zanimivo: - leto odkritja: 1879

Simbol:Tm

Vrstno število:69
relativna atomska masa:168.9340
Število protonov:69
Število nevtronov:100
Elektronska konfiguracija:[Xe]4f136s2
Gostota (g/cm3):9.33
Tališče (Co):1540
Vrelišče (Co):1730
Stanje pri normalnih pogojih:trdno
Atomski radij: 1.74
Oksidacijska števila 3+
Ionski radij 0.95
Elektronegativnost 1.2
Angleško ime: thulium