Slovarček

Zapis agregatnih stanj pri kemijskih reakcijah

Pri reaktantih in produktih kemijske reakcije pišemo običajno tudi agregatno stanje snovi. Agregatna stanja označujemo pri zapisu snovi s črkami, ki so pri oznaki elementa ali spojine v oklepaju na desni strani, spodaj v oklepaju. Uporabljamo mednarodne oznake, ki izhajajo iz prvih črk angleških besed, zato da je mogoče reakcije v katerem koli jeziku prebrati vsakomur, ki pozna mednarodne dogovore. Oznake so: (g) plin iz angleške besede gas (l) tekoče iz angleške besede liquid (s) trdno iz angleške besede solid Na ta način lahko vidimo, v katerem agregatnem stanju so posamezni reaktanti in produkti in tudi okvirno določimo pogoje, pri katerih poteka reakcija. Če npr. napišemo H2O (l), pomeni, da je voda pri reakciji v tekočem stanju, H2O(g) pomeni, da je v parni fazi, H2O (s) pa označuje led. Primeri: V slovenskih tekstih včasih označujejo agregatno stanje snovi pri kemijskih reakcijah tudi s slovenskimi oznakami: trdno (tr), plinasto (pl) in tekoče (te).