Slovarček

Viri financiranja odvajanja in čiščenja vod

Viri financiranja odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda so lahko:
– cena odvajanja odpadne in padavinske vode,
– cena čiščenja odpadnih in padavinskih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– prispevki občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– priključne in druge predpisane takse,
– dotacije in subvencije,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.