Slovarček

Zbiranje _odpadkov_v_zbirnem_centru

V zbirnem centru se v okviru veljavnega obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– stekla vseh vrst in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
– odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električne in elektronske opreme, ki ne vsebujejo nevarnih snovi in
- kosovne odpadke.
Poleg tega lahko zbirni center zagotavlja tudi:
- ločeno zbiranje in začasno skladiščenje v zbiralnicah nevarnih frakcij za nevarne frakcije določene s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
- zbiranje kuhinjskih odpadkov v skladu s pogoji, ki jih določa predpis, ki ureja ravnanje z organskimi kuhinjskimi odpadki ter ostalih biološko razgradljivih odpadkov.