Slovarček

Atmosfera

Atmosfera je plinski plašč, ki obdaja Zemljo. Glede na oddaljenost od zemeljske površine se atmosfera deli na več plasti, ki se razlikujejo po sestavi in temperaturi. Do višine 100 km je sestava ozračja praktično enaka, z oddaljenostjo od zemeljske površine se manjša le gostota, ker se manjša privlak Zemlje. Na višini nad 100 km postaja plinska zmes vedno bogatejša z vodikom. Glavni sestavini zraka (troposfere) sta dušik (78%) in kisik (20.8%), več kot 1% pa je le argona. Vsi drugi plini so v zelo majhnih količinah, vendar pa so kljub temu zelo pomembni za številne pojave in težave, ki jih imamo na Zemlji: topla greda (ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), vodna para (H2)), fotosinteza (ogljikov dioksid (CO2)) , ozonska plast (ozon (O3)), onesnaženje zraka (žveplove spojine, dušikovi oksidi, hlapne organske spojine). tabela 1: Sestava troposfere
Plin Odstotek
dušik78
kisik20.8
argon1.05
ostalo0.15
Sestava atmosfere se je z razvojem Zemlje spreminjala. Ob nastanku Zemlje pred 4.5 milijardami let so bili v atmosferi vodik, metan in amoniak. Lažji vodik je uhajal v vesolje, z ohlajevanjem Zemlje pa so se v atmosferi koncentrirali dušik, ogljikov dioksid in vodna para. Šele z nastankom organizmov, ki so bili sposobni fotosinteze (pred okrog 3.5 milijarde let), sta se pojavila v atmosferi kisik in ozon. Plast nad zemeljsko površino se imenuje troposfera, ki je povprečno visoka 12 km, s tem da nad poli sega do višine 8 km, nad ekvatorjem pa do 18 km. V troposferi je okrog 80% vse zračne mase, ki obdaja Zemljo. Temperatura se v troposferi niža z višino, tako da je na višini 12 km okrog –55 oC. Stratosfera je plast, ki je od zemeljske površine oddaljena med 12 do 50 km. V stratosferi se temperatura dvigne do – 10oC. Sledi plast mezosfere, kjer temperatura naraste do višine 60 km na + 20oC, nato pa se do meje z ionosfero na višini 80 km zniža na - 100oC. V plasti mezosfere, na višini okrog 25 km, je ozonska plast, ki ima izjemno pomembno vlogo pri regulaciji propustnosti UV žarkov na zemeljsko površino. V ionosferi narašča temperatura do višine 400 km, kjer je 1150 oC, nato pa je eksosfera, kjer je plinov že zelo malo in je ne štejemo več v zemeljsko atmosfero. Ozračje se zaradi gibanja Zemlje, toplotnih razlik na Zemlji idr. stalno premika, s tem pa je povezanih veliko pojavov na Zemlji – vreme, prenos vode, onesnaženje ozračja idr. Spreminjanje temperature po višini dobro pozna vsakdo, ki potuje z večjimi letali, ta običajno leti na višini, 10 km in spremlja potek leta. Na višini 10 km je temperatura okrog –50oC. Za komercialna letala je meja troposfere tudi skrajna možna meja za polete, ker je na višje zrak preveč redek in motorji ne dobijo zadostne količine kisika za sežig goriva. tabela 2:Temperatura v odvisnosti od oddaljenosti od Zemlje
Višina v km Temperatura v oC
225
10-50
12-55
50-10
6020
80-100
100300