Slovarček

Van der Waalsove vezi

Van der Waalsove vezi so vezi, ki delujejo med molekulami. Glede na to, da poznamo več vrst vezi med molekulami (orientacijske, indukcijske in disperzijske), so Van der Waalsove vezi seštevek omenjenih vezi in so odvisne od vrste sistema oz. molekul, ki jih vsebuje. Vezi med molekulami zelo vplivajo na tališče in vrelišče snovi in na številne druge fizikalne in kemijske lastnosti. Poleg teh vezi v mnogih sistemih močno vplivajo na lastnosti snovi še vodikove vezi, ki so močnejše kot Van der Waalsove vezi.