Slovarček

Zemlja

Zemlja je eden od planetov v našem sončnem sistemu, tretji po oddaljenosti od Sonca. Od Sonca je oddaljena okrog 150 milijonov kilometrov. Zemlja ima polmer 6375 m. Povprečna gostota Zemlje je 5.5 g/cm3, povprečna gostota skorje pa je 2.7 g/cm3 Sončni sistem naj bi nastal pred okrog 4.5 milijardami let, ko se je plinska masa zgostila. Zemlja je sestavljena iz litosfere, hidrosfere in atmosfere. Vsi elementi tvorijo pogoje za življenje biosfere. Pred 3.5 milijardami let naj bi se pojavili na Zemlji v pramorjih že prvi enostavni organizmi – bakterije, pred 2 milijonoma let pa se je začel razvoj človeka. Skupaj je v zemeljski skorji, vodi in v ozračju Zemlje, največ železa in kisika. Prek 10% je še silicija in magnezija, nad 1% pa še niklja, žvepla, kalcija in aluminija. Vseh drugih elementov je manj kot 1%. tabela 1: Sestava zemeljske skorje
>>>>
Element Odstotek v zemeljski skorji
kisik49.4
silicij25.8
aluminij7.5
železo4.7
kalcij3.6
natrij2.6
kalij4.2
magnezij1.9
vodik0.8
titan0.6
ostalo0.8
Zemeljska skorja je del litosfere in sega do globine 20 do 70 km. Litosfera pa se imenuje plast, ki je debela 120 km. Zemeljska skorja je sestavljena iz ogromnih plošč, ki plavajo na raztaljenih kamninah in se premikajo. Premikov je vsako leto prek 500.000, močnejših premikov pa je na leto okrog 1000 in jih zaznamo kot potrese. Tekoča magma oz. plini prihajajo na prostor na površje skozi ognjenike ali vulkane. Največ delujočih vulkanov je pod morjem (okrog 10.000). Na kopnem pa je okrog 500 vulkanov, od teh jih 20 stalno delujočih. Zemeljska skorja je sestavljena iz mešanice kamnin, med katerimi je pri površju največ sedimentnih kamnin (nastale so s sedimentacijo ali usedanjem izločenih spojin), proti notranjosti zemeljske površine pa je več metamorfnih kamnin (nastale so s preobrazbo magmatskih kamnin) in magmatskih kamnin, ki prevladujejo v globini in jih v celoti, od vseh kamnin največ. Pod zemeljsko skorjo je 400 km debel zgornji plašč, nato pa se začno plasti, v katerih prevladujejo sulfidi in oksidi in o katerih je razmeroma malo podatkov. Sredica Zemlje ima polmer 1270 km in visoko gostoto 10,7 g/cm3 . Temperatura v središču Zemlje je med 2000oC in 5000oC, vendar je sredica zaradi velikih pritiskov, kljub visoki temperaturi, trdna.