Slovarček

Agrarna prenaseljenost

O agrarni prenaseljenosti govorimo, ko je na nekem kmetijskem področju presežek delovne sile.