Slovarček

Benzopiren

Benzopiren je aromatska, kancerogena spojina. Nahaja se v cigaretnem dimu in v dimnih plinih.

Beril

Najpomembnejši mineral, ki vsebuje element berilij (Be), je beril. Kemijsko je beril alumosilikat in ima kemijsko formulo Be3Al2(Si6O18). Beril je brezbarven. Če vsebuje beril 0.3% Cr2O3 - kromov (III) oksid, se imenuje smaragd, kristal pa je zelene barve. Dodatek železovih spojin da berilu svetlomodro zeleno barvo, kristal (drag kamen) pa ima ime akvamarin.

Berilij

zanimivo: - leto odkritja: 1798 Toksičnost- strupenost berilija Berilij in njegove spojine - glavni toksični efekt zastrupitve z berilijem je viden pri poškodbah pljuč. Element in njegove spojine so dokazano rakotvorne, glavni vir razširjenosti v okolju pa je zgorevanje fosilnih goriv, predvsem premoga (okoli 1250 ton letno ga je zaradi tega razloga v atmosferi, celotna proizvodnja berilija za industrijsko…

Berkelij

zanimivo: -leto odkritja:1949Simbol:BkVrstno število:97relativna atomska masa:247.0000Število protonov:97Elektronska konfiguracija:(Rn)5f97s2Elektronegativnost 1.3Angleško ime: berkelium

Bernoulijeva enačba

Bernoulijeva enačba opisuje stanje pri pretoku tekočin skozi cev in to na različnih koncih cevi, kjer se spreminja tudi premer cevi. Enačba povezuje tlak (p), gostoto kinetične energije (ρv2/2) in gostoto potencialne energije (ρgh). Zaradi strižnih sil v tekočini enačba dobro opiše stanje le na krajših razdaljah v cevi. p1 + ρv12/2 + ρgh1 = p2 + ρv22/2 + ρgh2

Beton

Beton je umetna mešanica veziva (cement), dodatkov (pesek, prod, gramoz, drobir, žlindra) in vode. Trdnost ali marka betona je odvisna od marke cementa, trdnosti in granulacije dodatkov, količine vode. Beton je ponavadi ojačan z železno mrežo ali palicami - imenujemo ga armirani beton. Armirani beton se uporablja predvsem za nosilne gradbene konstrukcije. Najpomembnejša sestavina betona je cement.…

Bifenili

Bifenili so spojine, ki imajo za osnovo dva med seboj povezana benzenova obroča, na katera so vezane različne skupine, predvsem klorovi atomi. V tej skupini je prek 200 spojin, ki so v večini strupene in kancerogene.

Bio proizvod

Bio proizvod je vsak naravni pridelek, ki ne vsebuje škodljivih snovi in je bil pridelan na naraven način – brez uporabe dodatnih kemikalij ali drugih preparatov.

Biocenoza

Biocenoza je živi del ekosistema, življenska združba, ki živi na določenem prostoru in ima sposobnost samoregulacije. Najbolj pomembna značilnost je prehranjevalni sistem (veriga), ki omogoča življenje tej združbi. Biocenoze mejijo na druge biocenoze in med njimi poteka intenzivno sodelovanje kot npr. izmenjava hrane ipd.

Biocidi

Biocidi so sredstva za uničevanje živih organizmov. Biocidov je veliko vrst, kot npr. insekticidi, akaricidi, roenticidi itd.

Biodegrabilnost

Biološka razgradljivost.

Biodegradacija

S tem pojmom označujemo biokemični razkroj večjih organskih spojin na enostavnejše.

Bioelementi

V to skupino sodijo elementi, ki so nujni za rast in delovanje organizmov.

Biofagi

Biofagi se hranijo z drugimi živimi organizmi. Fitofagi so rastlinojedci, zoofagi so mesojedci.

Biogeokemija

Biogeokemija je veda, ki se ukvarja z odkrivanjem rudišč s pomočjo študija fosilov.

Biohiša

Biohiša je zgrajena iz naravnih materialov. Mnoge biohiše so tudi bioklimatske hiše, če izkoriščajo razmere na določeni lokaciji.

Biohorij

Biohorij je prostor, v katerem prebivajo različni rastlinski organizmi.

Bioindikatorji

Rastlinski in živalski organizmi so občutljivi na vpliv različnih snovi oz. na onesnaženost iz okolja. Z analiziranjem vpliva določenih snovi na posamezne organizme lahko ocenimo onesnaženost okolja. Zelo znan primer so lišaji, s katerimi ocenjujemo onesnaženost zraka.

Bioinženirstvo

Bioinženirstvo je tehnična veda, ki se ukvarja z zamenjavo določenih organov ali delov telesa z umetnimi organi ali napravami. Primer: menjava kolkov, srčnih zaklopk, ortopedski pripomočki.

Biokatalizatorji

Biokatalizatorji so snovi, ki pospešujejo potek biokemijskih reakcij v živih organizmih.