Slovarček

Tankoslojne lazure

Ta vrsta lazur ima manjšo propustnost kot impregnacijske lazure. Debelino suhega filma dosežemo od 30 do 40 mikrometrov po trikratnem nanosu. Ta premazna sredstva imajo trajnost v povprečju od 2. do 4. let .

Tantal

zanimivo: - leto odkritja: 1802Simbol:TaVrstno število:73relativna atomska masa:180.9480Število protonov:73Število nevtronov:108Elektronska konfiguracija:[Xe]4f145d36s2Gostota (g/cm3):16.6Tališče (Co):3000Vrelišče (Co):5420Stanje pri normalnih pogojih:trdnoAtomski radij: 1.46Oksidacijska števila 5+Ionski radij 0.73Elektronegativnost 1.5Angleško ime: tantalum

Tartrati

Ime za soli vinske kisline.

Tehnecij

zanimivo: - leto odkritja: 1937Simbol:TcVrstno število:43relativna atomska masa:98.0000Število protonov:43Število nevtronov:55Elektronska konfiguracija:[Kr]4d65s1Gostota (g/cm3):11.5Tališče (Co):2200Vrelišče (Co):3500Stanje pri normalnih pogojih:trdnoAtomski radij: 1.36Elektronegativnost 1.9Angleško ime: technetium

Tehnična navodila

Tehnična navodila so zbrana navodila, nasveti, podatki ipd. za pravilno ravnanje, vzdrževanje ali popravilo določene naprave.

Tehnika

Tehnika je sistem metod, postopkov in naprav, ki jih uporabljamo, da si olajšamo delo.

Tehnologija

Tehnologija je veda, ki se ukvarja z razvojem metod, postopkov in opreme, za predelavo surovin in gradiv v končne izdelke.

Tehnološka odpadna voda

Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem po uporabi v industriji, obrti ali obrti podobni gospodarski ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni vodi. Za tehnološko odpadno vodo se šteje tudi zmes tehnološke odpadne vode s komunalno odpadno ali padavinsko vodo ali z obema, če se pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v kanalizacijo.

Tehnološka voda

Tehnološka voda se uporablja v tehnologiji za določene namene in je zato lahko tudi določene kakovosti, ni pa nujno, da je pitna. Nekatere tehnološke vode (v jedrski tehnologiji, pripravi vode, v farmaciji) morajo biti izredno čiste, druge pa so lahko tudi bolj ali manj onesnažene, praviloma pa ne smejo vsebovati strupenih snovi. Primer takšnih tehnoloških vod je flotacija rud, izpiranje plinov v…

Tehtnica

Tehtnica je naprava za merjenje množine snovi.

Telur

zanimivo: -leto odkritja: 1783Simbol:TeVrstno število:52relativna atomska masa:127.6000Število protonov:52Število nevtronov:0Elektronska konfiguracija:(Kr)4d105s25p4Gostota (g/cm3):6.25Tališče (Co):450Vrelišče (Co):990Stanje pri normalnih pogojih:trdnoAtomski radij: 1.6Oksidacijska števila 2-Ionski radij 2.21Elektronegativnost 2.1Angleško ime: tellurium

Temprana litina

Temprana litina nastane iz surovega železa v postopku, ki se imenuje tempranje. Pri tempranju surovo železo vlijejo v kalupe in nastale predmete žarijo več dni pri temperaturi okrog 1000oC. Pri tem poteka razogličenje površine.

Terapevtske tarče

Zaradi pomembne vloge pri raku, kot tudi pri drugih obolenjih, so proteaze zanimive kot potencialne terapevtske tarče za farmacevtsko industrijo. Čeprav so na tržišču že prisotna zdravila – proteazni inhibitorji, ki se uspešno uporabljajo pri zniževanju krvnega tlaka (ACE zaviralci) ali pa imajo protivirusno delovanje (zaviralci proteaze virusa HIV), pa učinkovitih proteaznih inhibitorjev s protitumorskim…

Teratogenost

Teratogene snovi dokazano povzročajo zmanjšanje plodnosti pri človeku in razvojne napake na plodu oziroma potomcih.

Teratologija

Teratologija je veda o defektnih pojavih pri novorojenčkih. Korenine te vede segajo v čas, ko so ljudje mislili, da je nenormalen novorojenec delo zlih sil, in je tak dogodek vzbujal strah, spoštovanje in posebnost. Doba moderne teratologije sega okoli 70 let nazaj, ko so dokazali, da pomanjkanje nekaterih substanc v prehrani matere, kot npr. pomanjkanje vitamina A, riboflavina itd., povzroči poškodbe…

Teratom

Teratom je nenavadna tvorba.

Terbij

zanimivo: - leto odkritja: 1843Simbol:TbVrstno število:65relativna atomska masa:158.9250Število protonov:65Število nevtronov:94Elektronska konfiguracija:[Xe]4f96s2Gostota (g/cm3):8.27Tališče (Co):1360Vrelišče (Co):2800Stanje pri normalnih pogojih:trdnoAtomski radij: 1.77Oksidacijska števila 3+Ionski radij 1.00Elektronegativnost 1.2Angleško ime: terbium

Terciar

Terciar je doba novega zemeljskega veka, ko so se pojavili sesalci. Začel se je pred 65 milijoni let.

Teritorij

Teritorij je območje, ki pripada določenim osebkom, parom ali skupinam. Osebki praviloma teritorij branijo pred vstopom drugih osebkov. V teritoriju imajo osebki zagotovljeno varno življenje.

Termalni izviri

Termalni izviri so naravni izviri s toplo vodo.