Slovarček

Biokemija

Biokemija je veda o biološko - kemijskih procesih v živih organizmih.

Bioklimatska hiša

Bioklimatska hiša optimalno izkorišča bioklimatske razmere na svoji lokaciji.

Biološka kakovost

Biološko kakovostno živilo zagotavlja vse potrebne sestavine in ustreza tudi po okusu.

Biološka potreba

Biološka potreba je vse, kar organizem potrebuje za normalno življenje. Od hrane, bivanja, zdravil itd.

Biološka razgradljivost

Biološka razgradljivost je lastnost spojin, da se v naravi razkrajajo s pomočjo mikroorganizmov. Lahko je anaerobna ali aerobna. Anaerobna razgradnja organskih snovi v procesni vodi poteka v zaprtih reaktorjih brez prisotnosti kisika. Prednost pred aerobnimi organizmi je v učinkovitejši razgradnji organskih snovi pri višjih koncentracijah. V primerjavi z aerobnim čiščenjem je prirast blata minimalna…

Biološka raznovrstnost

Biološka raznovrstnost pomeni izjemno raznovrstnost življenja na Zemlji oz. na določenem območju.

Biološki in kemijski postopki obdelave podatkov

Za komunalne in nekatere industrijske odplake ter razne organske odpadke se največ uporabljajo anaerobni (brez zraka) in aerobni (v prisotnosti zraka) postopki, kjer mikroorganizmi razgrajujejo organske snovi. Pomemben in razširjen postopek je tudi kompostiranje, ki se uporablja za komunalne odpadke, mulje iz naprav za čiščenje komunalnih odplak in tudi za nekatere druge organske odplake iz kmetijstva…

Biološki minimum pretoka vode

Za vsako tekočo vodo velja biološki minimum pretoka vode, kjer se še ohranijo tudi najbolj občutljivi organizmi.

Biološki monitoring

Pri biološkem monitoringu spremljajo stanje narave na določenem območju.

Biološki pokazatelji

Biološki pokazatelji so molekule, ki se nahajajo v tkivu ali telesnih tekočinah in so uporabne v diagnostiki za spremljanje napredovanja bolezni in učinkovitosti zdravljenja ter za napovedovanje verjetnosti za ponovitev bolezni.

Biološko čiščenje odpadnih vod

Biološko čiščenje je odstranjevanje organskih razgradljivih snovi s pomočjo mikroorganizmov. Običajno se biološko obdelavo vode uporablja za odstranitev organskih snovi z nižjo molsko maso. Proces temelji na sposobnosti mikroorganizmov, da uporabljajo raztopljene in koloidne organske substance v vodi kot nutriente. Biološko čiščenje se lahko vodi pri anaerobnih (brez kisika) ali aerobnih (s kisikom)…

Biološko in kemično orožje

Biološko orožje je bilo v preteklosti redko uporabljeno. Prvi znani primer uporabe biološkega orožja je iz 14. stol., ko je vojska med obleganjem pristaniškega mesta Kaffa v Črnem morju, čez mestno obzidje katapultirala trupla ljudi, ki so umrli zaradi kuge. Prav tako je izvedla napad na tokijski podzemni železnici z živčnim strupom sarinom. Leta 1972 je bilo s Konvencijo o biološkem orožju prepovedano…

Biološko ravnotežje

O biološkem ravnotežju govorimo, kadar je na določenem območju in v določenem času zagotovljena skladnost vrst, povezanih v biocenozo in v ekosistem.

Biološko samoočiščenje

Če je v sistemu zagotovljeno biološko ravnotežje, poteka tudi naravno, biološko samoočiščevanje.

Biološko_razgradljivi_odpadki

Biološko razgradljivi odpadki so ostanki hrane, kuhinjski odpadki, odpadki z vrtov in parkov ali drugi odpadki, papir, karton, ki se razgradijo, če so izpostavljeni anaerobnim ali aerobnim procesom razgrajevanja.

Biom

Biom imenujemo večje geografsko območje, za katerega velja določen tip podnebja in okolja (npr. tropski pragozd, puščava, tundra idr.).

Biomasa

Z biomaso označujemo organske snovi biološkega izvora, ki akumulirajo sončno energijo in se lahko uporabljajo kot obnovljiv vir energije. Pri sežigu biomase nastaja sicer škodljivi ogljikov dioksid, ki pa se pri fotosintezi veže nazaj v organske spojine in zopet nastaja biomasa.

Biomasa

Biomasa je celotna masa rastlinskih in živalskih organizmov, ki nastane na enoto površine ali prostornine v določenem času. Izražamo jo v gramih ali kilogramih na kvadratni meter površine ali na kubični meter vodnega okolja, pogosto pa tudi v energiji, ki jo ima ta masa. Biomasa rastlinskega sveta je 2.500 krat večja od mase živalskega sveta.

Biomedicinski odpadki

Biomedicinski odpadki vsebujejo patološke odpadke organizmov in odpadke, ki nastajajo v medicini.

Biomonitoring

Pri biomonitoringu spremljajo procese v vegetaciji z indikatorskimi organizmi, ki so občutljivi na škodljive snovi ali vplive v naravi.