Slovarček

Termična emisija

Termična emisija je pojav, da segrete kovine oddajajo elektrone. Ta pojav se izkorišča tudi v elektronkah.

Termično gibanje

S termičnim gibanjem označujemo gibanje molekul in atomov v plinih in kapljevinah. To gibanje je odvisno od temperature.

Termodinamika

Termodinamika je veda, ki proučuje spremembe stanja zaradi dovajanja oz. odvzemanja toplote.

Termopolucija

Termopolucija pomeni toplotno obremenjevanje okolja.

Termoregulacija

Termoregulacija je sposobnost organizma, da vzdržuje stalno telesno temperaturo, ne glede na temperaturo okolja. To lastnost imajo sesalci in ptice.

Termosfera

Termosfera je plast atmosfere od 80 km navzgor. V tej plasti temperatura z višino hitro narašča.

Termostat

Termostat je naprava za samodejno uravnavanje temperature v napravi ali v prostoru.

Terpeni

Terpeni so ogljikovodiki s splošno formulo (C5H8)n (n=2,4,6…). Sestavljeni so izoprenskih enot C5H8. Po zgradbi se ločijo glede na število obročev na monociklične, biciklične in triciklične terpene, obstajajo pa tudi aciklični terpeni, ki nimajo vezanih atomov v obroče. Terpeni se nahajajo v eteričnih oljih.

Terpinol

Terpinol je spojina, ki je po kemijski osnovi monocikličen terpen z molekulsko formulo C10H17OH. Ima značilen vonj po španskem bezgu.

Tetralin

Tetralin je kemijsko tetrahidronaftalen, z molekulsko formulo C10H12, in vsebuje aromatski obroč. Pridobivajo ga s hidrogeniranjem naftalena. Ima podobne lastnosti kot terpentin in se uporablja za topilo.

Težišče

Težišče je prijemališče teže telesa, točka v kateri moramo telo podpreti, da je v vsaki legi v ravnovesju. Težišče lahko določimo kot presečišče težišnic, ki jih dobimo tako, da telo obesimo v različnih točkah.

Težni pospešek

Težni pospešek (g) nastane zaradi privlaka teles (Zemlje). Na Zemlji se razlikuje glede na izbrani kraj. Običajno vzamemo za težni pospešek na Zemlji 9.81 m/s2.

Težnostni ali gravitacijski potencial Zemlje

Težnostni ali gravitacijski potencial Zemlje pove, kolikšna je potencialna energija na kilogram snovi. Absolutna vrednost te količine (6,4.107J)predstavlja delo, ki ga je treba opraviti, da kilogram snovi spravimo iz območja Zemljine težnosti.

Timin

Timin je je organska baza, derivat pirimidina (2,6-dihidroksi -5-metil pirimidin) in ima kemijsko formulo:

Tiropini

Tiropini se v primarni strukturi razlikujejo od ostalih inhibitorjev iz naddružine cistatinov. V strukturi imajo eno ali več tiroglobulinskih domen tipa I, ki jih najdemo tudi v prohormonu ščitnice – tiroglobulinu in vrsti drugih proteinov iz različnih organizmov. Poznanih je pet tiropinskih inhibitorjev: fragment p41 invariantne verige kompleksa MHC II, ekvistatin, saksifilin, ECI , inhibitor iz…

Titan

zanimivo: - odkrit leta: 1791 - odkril William: Gregor Simbol:TiVrstno število:22relativna atomska masa:47.8800Število protonov:22Število nevtronov:24Elektronska konfiguracija:[Ar] 4s2 3d2Gostota (g/cm3):4.54Tališče (Co):1675Vrelišče (Co):3260Stanje pri normalnih pogojih:trdnoKlasifikacija: prehodne kovineKristalna struktura: Barva: srebrnaAtomski radij: 1.46 Oksidacijska števila 2+,4+Ionski radij…

Tkanine

Tkanine so materiali stkani iz naravnih ali sintetičnih vlaken in so običajno tudi pobarvani. Naravna vlakna so svila, bombaž, kokosova vlakna, lan,konoplja. Sintetična vlakna so npr. poliestri, poliamidi, poliakrilnitrili, ipd.

Tkivo

Tkivo je sistem, združba celic živih bitij, ki imajo podobno obliko in funkcijo.

Tla

Tla imenujemo prhlo snov na površini, ki je nastala s preparevanjem kamnin in z razkrojem organskih snovi. Rastlinam nudi oporo pri rasti in hranilne snovi ter vodo. Zemlja ima na različnih krajih različen talni profil.

TMDI

TMDI je kratica za teoretical maximum daily intake – skupni teoretični dnevni vnos.