Slovarček

Torno vreteno

Torno vreteno je naprava, ki je sestavljena iz vretena, okrog katerega je navita plastična vrvica, ki je na enem koncu pritrjena z mehko gumo. Na drugi konec vrvice obesimo utež in jo s pomočjo vrtljive ročice dvigamo. Torno vreteno se uporablja za izvedbo različnih poskusov s področja energijskih zakonov.

Torzijska tehtnica

S torzijsko tehtnico merimo navor, pri čemer je merilo za velikost navora zasuk. Torzijsko tehtnico je treba umeriti z znanimi navori.

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj je oznaka za usklajen oz. uravnotežen razvoj življenja na Zemlji, ki zadovoljuje potrebe človeka in obenem na ogroža obstoja drugih bitij in rastlin ter virov, ne uničuje pokrajine itd. Gre za neki ideal razvoja, ki predpostavlja bistvene spremembe v razmišljanju ter obnašanju ljudi in temelji na obnovljivih virih energije in snovi. Dejansko stanje okolja in tudi napovedi obnašanja…

Transferaze

Transferaze so vrsta encimov, ki prenašajo različne skupine pri kemijskih reakcijah.

Transformacija

Transformacija pomeni preoblikovanje, preobrazbo.

Transformator

Transformator je naprava, ki spreminja (transformira) napetost izmeničnega toka. na primarno tuljavo, ki ima število ovojev (N1) se priključi zunanjo vhodno napetost (U1), na sekundarno tuljavo, ki ima število ovojev (N2) in napetost (U2) pa porabnika. Razmerje med napetostjo (U) in številom ovojev tuljav (N) izračunamo po enačbi; U1 /U2 = N1 /N2

Transmutacija

Transmutacija pomeni pretvorbo elementov iz enega v drugega. Pri tem potekajo spremembe v jedru, posledica tega pa je oddajanje - sevanje različnih delcev.

Transpiracija

Transpiracija je oddajanje vode pri rastlinah skozi celotno površino.

Transport nevarnih snovi

Vsak dan se po svetu prevaža več milijonov ton nevarnih snovi, in to po morju, jezerih, rekah, cestah in železnicah. Najbolj nevarne snovi so eksplozivne, vnetljive, jedke, radioaktivne, gabljive, kužne, oksidirajoče, stisnjeni plini, posode pod tlakom, strupi, organski peroksidi, snovi, ki reagirajo z vodo, naftni derivati, komunalni in drugi odpadki ipd. Pri tem prihaja do nesreč in s tem onesnaženja…

Transurani

Transurani so elementi, ki sledijo v periodnem sistemu uranu in imajo vrstno število več kot 92.

Transverzalno valovanje

Transverzalno valovanje je prečno valovanje, kjer nihajo delci snovi ali polje pravokotno na smer poti.

Tranzistor

Tranzistor je elektronski element s tremi elektrodami, ki se uporablja za krmiljenje in ojačevanje.

Travertin

Travertin je drugo ime za lehnjak, ki je kemijsko kalcijev karbonat, izloča pa se na rastlinah iz vode, ki vsebuje veliko raztopljenega apnenca.

Travnik

Travnik imenujemo del zemeljske površine, ki je porasel s travo in ga običajno tudi ekonomsko izkoriščamo.

Trdi PVC

PVC je trden od -50° C do 60° C. Od 60°C do 95°C se zmehča. Elastičen pa postane od 95°C do 170°C. Tako je uporaben od -30°C do 60°C. Trdi PVC je obstojen do 200°C, nato pa razpade. Na žalost je neobstojen proti praskam.

Trenje

Trenje je sila, ki se pojavi na stiku dveh teles, ki se gibata. Ker trenje zavira gibanje dveh teles, ki sta v stiku, ga moramo v primeru, ko želimo doseči enakomerno gibanje (stalno hitrost) telesa, vleči z enako silo, ki uravnoveša silo trenja. Trenje je večje na hrapavi podlagi, kot na gladki.

Trenutna hitrost

Trenutna hitrost je hitrost, ki je izmerjena v nekem določenem trenutku.

Tretji zakon termodinamike

Tretji zakon termodinamike se imenuje tudi Nernstov zakon in pravi, da je entropija trdnega ali tekočega telesa enaka nič pri ničelni absolutni temperaturi. To pa pomeni, da absolutne ničle v principu ni mogoče doseči.

Trifazni elektromotor

Trifazni elektromotor poganjajo vse tri faze trifaznega toka. S tremi fazami se napajajo tri tuljave statorja, ki so nameščene na enak način kot tuljave v generatorju za trifazni tok. Magnetna polja tuljav ustvarijo vrteče se magnetno polje, ki se vrti okoli osi statorja s frekvenco izmeničnega toka. To magnetno polje inducira tok v rotorju in le ta se začne vrteti. Če rotor ni obremenjen se vrti…

Trioda

Trioda je elektronka s tremi elektrodami.