Slovarček

Trofični splet

Trofični splet se imenuje tudi prehranjevalni splet in kaže na medsebojno soodvisnost organizmov na podlagi prehranjevalnih povezav.

Trofolitični sloj

Trofolitični sloj je spodnji sloj vode v jezerih in morju, kjer ni sončne svetlobe. V tem sloju poteka le razkroj organskih snovi.

Trohnenje

Trohnenje je naravni proces. Trohnenje odpadkov odmrlih organizmov ponavadi poteka počasi, ob zmanjšanem dostopu kisika in ob sodelovanju mikroorganizmov, pri čemer nastaja humus.

Trombejev zid

Pri izrabi sončne energije se uporablja Trombejev zid. Gre za masiven obodni zid, ki je narejen iz temne opeke in pobarvan s črno barvo, tako da čez dan absorbira čimveč toplote, ki jo zvečer počasi oddaja v oddaja v prostor. Zid deluje kot nekakšen sončni kamin.

Tropopavza

Tropopavza je zgornja meja troposfere.

Troposfera

Troposfera je del zemeljske atmosfere ob Zemlji. Na ekvatorju sega do višine 18 km, na polih do 8 km.

Tropski pas

Tropski pas je območje okrog ekvatorja, za katerega je značilno zelo vroče podnebje.

Tropski pragozd

Tropski pragozd je včasih pokrival ogromna območja blizu ekvatorja, danes pa zaradi človekovega vpliva pokriva manj kot 6% površja Zemlje. Ljudje iz pohlepa po lesu in novih kmetijskih površinah izsekavajo in krčijo pragozdove ter s tem ogrožajo enega najpomembnejših bioloških in klimatskih dejavnikov na našem planetu Tropski pragozd oz. tropski deževni gozd uspeva v ekvatorialnem podnebju, kjer so…

Tulij

zanimivo: - leto odkritja: 1879Simbol:TmVrstno število:69relativna atomska masa:168.9340Število protonov:69Število nevtronov:100Elektronska konfiguracija:[Xe]4f136s2Gostota (g/cm3):9.33Tališče (Co):1540Vrelišče (Co):1730Stanje pri normalnih pogojih:trdnoAtomski radij: 1.74Oksidacijska števila 3+Ionski radij 0.95Elektronegativnost 1.2Angleško ime: thulium

Tuljava

Tuljava pomeni v fiziki vodnik v obliki vijačnice. Ponavadi je tuljava navita na jedru in se uporablja za ustvarjanje magnetnega polja. Če je dolžina tuljava precej večja v primerjavi z radijem je znotraj tuljave magnetno polje homogeno.

Tumorski označevalci

Za biološke pokazatelje pri rakavih obolenjih se uporablja tudi izraz tumorski označevalci. Glavni cilj razvoja na področju diagnostike in prognostike raka je razvoj analitskih orodij in izbor takšnih tumorskih označevalcev, ki bodo omogočili za posamezno vrsto in fazo bolezni čim bolj natančno diagnozo in napovedovanje njenega nadaljnjega poteka, hkrati pa bodo zdravniki na osnovi tako zbranih podatkov…

Tunelski pojav

Tunelski pojav imenujemo kvantnomehanski pojav, da lahko delci prehajajo skozi potencialno bariero, ki je višja oz. ima večjo potencialno energijo, kot je kinetična energija teh delcev. Prehodnost je možna le v natančno določenih okvirih. Ta pojav v klasični fiziki ni možen, pojavi pa se npr. pri emisiji elektronov iz kovin.

Turbulenca

Turbulenca je vrtinčasto gibanje zraka.

Turbulenten (vrtinčen) tok

O turbulentnem toku govorimo, ko so tokovne niti (lahko si predstavljamo da nanje razdelimo tok) premešane, vrtinčene, tekočina se meša in vrtinči.

Ubikvistična vrsta

Ubikvistična vrsta je tista vrsta organizmov, ki se hitro prilagodi razmeram v okolju. Primer so različne trave.

Uklon valovanja

Uklon valovanja je pojav, da smer razširjanja valovanja pri prehodu čez oviro, odmakne od smeri ravnih žarkov.V bližini različnih ovir se žarki ukrivijo.

Uklon valovanja na mreži

Če se enobarvna svetloba ukloni na reži dobimo uklonsko sliko sestavljeno iz svetlih in temnih prog.

Uklon valovanja na mrežici

Pri enobarvni svetlobi dobimo za mrežico dobimo uklonsko sliko sestavljeno iz svetlih in temnih prog. Pri beli svetlobi dobimo za mrežico barvne pasove, ki tvorijo mrežni spekter ali normalni spekter, pri katerem lahko iz položaja barvnega pasu določimo valovno dolžino.

Ultrafiltracija

Ultrafiltracija je postopek, s katerimi ločujemo koloidne delce od raztopine s pomočjo membran.

Ultrakratki valovi (UKW)

Ultrakratki valovi so elektromagnetni valovi z valovnimi dolžinami med 10 m in 1m. Pripadajoče frekvence so od 300 MHz do 30 MHz.