Slovarček

Ura

Ura je naprava za merjenje časovnih intervalov. Včasih so uporabljali le peščene, mehanske in sončne ure, danes pa se v glavnem uporabljajo ure, ki izkoriščajo visokofrekvenčne mikroskopske pojave.

Uracil

Uracil je organska baza, derivat pirimidina (2,6-dihidroksipirimidin) in ima kemijsko formulo:

Uran

zanimivo: -leto odkitja:1789Simbol:UVrstno število:92relativna atomska masa:238.0290Število protonov:92Elektronska konfiguracija:(Rn)5f36d17s1Gostota (g/cm3):19.1Tališče (Co):1130Vrelišče (Co):3820Stanje pri normalnih pogojih:trdnoOksidacijska števila 3+,4+Ionski radij (3+)1.11,(4+)0.89Elektronegativnost 1.7Angleško ime: uranium

Uraninit

Uraninit je mineral, ki vsebuje uran v obliki oksidov, in to v oksidacijskem stanju 4+ in 6+. Ima kemijsko formulo m UO2xnUO3.

Urbanizacija

Urbanizacija pomeni širjenje naselij v naravno okolje ali na obdelane površine.

Ureidi

Ureidi karboksilnih kislin ali N-acilsečnina so snovi, v katerih je –OH skupina v karboksilni skupini, zamenjana z ostankom molekule sečnine – NH-CO-NH2. Ureidi so kristalinične spojine, ki se uporabljajo tudi v medicini kot uspavala.

Uretani

Uretani so estri karbamske kisline. Najbolj poznani so kot monomeri poliuretanov, ki sodijo med najbolj poznane in uporabljane umetne mase.

Usedalnik

Usedalnik je naprava v kateri ločujemo trdne delce od raztopine na principu usedanja trdnih delcev in odstranjevanja usedline.

Uv dezinfektorji

V dezinfektorji so naprave ki dezinficirajo medij (v njem uničijo nevarne klice) z UV svetlobo. UV dezinfektorji predstavljajo najvarnejši, najbolj ekološki in učinkovit način razkuženja vode za pitje in industrijske namene. Najbolj uporabljeni so UV dezinfektorji z žarnicami valovne dolžine 200-280 nm. Največji baktericidni učinek je dosežen pri 254 nm. Z zadostno sevalno dozo, ki istočasno onemogoča…

UV žarki - negativni vplivi

Zaradi stanjšanja ozonske plasti, več UV žarkov pride na površino Zemlje in lahko škodi koži, očem, rastlinam in tudi različnim materialom . Skratka vpliv predvsem tistega dela sončnega spektra, ki ga z očesom ne zaznamo – UV svetlobe. Vpliv UV svetlobe iz sončnega spektra negativno učinkuje na različne izdelke in materiale. Delno se proti temu borimo, tako da nekaterim dodamo snovi (v majhnih množinah),…

Valenca

Valenca elementa pove, s koliko enovalentnimi atomi se lahko spaja atom tega elementa. Številni elementi imajo več valenc, kar pomeni, da se lahko tvorijo več spojin, ki imajo različno stehiometrično sestavo. Valenco (vsaj osnovno) je za precej elementov mogoče določiti iz periodnega sistema, saj število glavne skupine, oz. število elektronov na zunanjem energetskem nivoju, določa osnovno valenco.…

Valenčni elektroni

Zunanji elektroni v atomih elementov določajo osnovno valenco elementov, zato jih imenujemo valenčni elektroni. Pri kemijskih reakcijah sodelujejo le ti zunanji-valenčni elektroni.

Valenčni pas

Valenčni pas se imenuje energijski pas, v katerem so valenčni elektroni.

Valentinit

Antimonov mineral s kemijsko sestavo Sb2O3 se imenuje valentinit ali tudi antimonov cvet.

Valerijanska kislina

Valerijanska kislina je trivialno ime za pentanojsko kislino, ki ima racionalno formulo CH3-CH2-CH2-CH2-COOH. Kislina sodi med višje nasičene alkanojske kisline. Kislina ima tališče –35oC in vrelišče +187oC.

Valovanje

Valovanje je prostorsko in časovno omejen periodični pojav, pri katerem se prenaša energija brez prenosa snovi. Pri valovanju se širijo motnje po snovi ali po polju. Primeri valovanja: zvok, elektromagnetni valovi, mehansko valovanje itd.

Valovanje - odboj

Valovanje se ob stiku z oviro odbije. Kot med vpadnim žarkom in pravokotnico se imenuje vpadni kot, kot med odbitim žarkom in pravokotnico pa odbojni kot.

Valovna banja

Valovna banja je ploščata posoda, s steklenim dnom, v kateri je približno 2 cm vode. Posoda je osvetljena in omogoča spremljanje valovanja.

Valovna dolžina

Valovna dolžina (λ) je razdalja med dvema zaporednima točkama, ki sta v enakem valovnem stanju.

Valovna fronta

Valovna fronta je meja med območjem, ki ga je valovanje že doseglo in območjem, kjer še ni vplivov valovanja.