Slovarček

Valovna optika

Valovna optika je področje fizike – optike, ki se ukvarja s študijem optičnih pojavov, ki jih je mogoče razložiti le z valovno predstavitvijo svetlobe.

Valovna ploskev

Valovna ploskev je ploskev valovanja, na kateri so točke v času opazovanja v istem nihajnem stanju. Pri ravnem valovanju so valovne ploskve ravnine, pri krogelnem pa krogle.

Valovno število

Valovno število (ν) je recipročna vrednost valovne dolžine: _ ν = 1/ λ

Van de Graffov generator

Van de Graffov generator se imenuje elektrostatični generator.

Van der Waalsove vezi

Van der Waalsove vezi so vezi, ki delujejo med molekulami. Glede na to, da poznamo več vrst vezi med molekulami (orientacijske, indukcijske in disperzijske), so Van der Waalsove vezi seštevek omenjenih vezi in so odvisne od vrste sistema oz. molekul, ki jih vsebuje. Vezi med molekulami zelo vplivajo na tališče in vrelišče snovi in na številne druge fizikalne in kemijske lastnosti. Poleg teh vezi v…

Vanadij

zanimivo: - leto odkritja: 1830Simbol:VVrstno število:23relativna atomska masa:50.9415Število protonov:23Število nevtronov:27Elektronska konfiguracija:[Ar]3d34s2Gostota (g/cm3):5.96Tališče (Co):1900Vrelišče (Co):3000Stanje pri normalnih pogojih:trdenAtomski radij: 1.31Oksidacijska števila 3+,5+Ionski radij (3+)0.74,(5+)0.59Elektronegativnost 1.6Angleško ime: vanadium

Vanadinit

Vanadinit se imenuje mineral, ki vsebuje vanadij in ima formulo Pb5Cl(VO4)3.

Varčna hiša

Varčna hiša je hiša, ki za obratovanje porabi energije, kot klasična hiša. Ključna je dobra izolacija in kakovostna okna in vrata. Varčna hiša ni nujno tudi biohiša, saj lahko vsebuje vse umetne materiale.

Varnostna stekla

Med varnostna stekla uvrščamo steklene zidake ter kaljeno in lepljeno steklo. Lepljeno steklo uporabljajo v avtomobilih, letalih ter drugih prevoznih sredstvih. Od varnostnega stekla zahtevamo, da se lomi v mejne delce z oblimi robovi. Taka stekla so sestavljena iz ene ali več plasti. Prve dobimo iz navadne steklene mase, ki se po oblikovanju hitro ohlaja v zračnem curku. Večplastna stekla pa so sestavljena…

Varovalni gozd

Varovalni gozd leži na višjih legah in varuje gozdove pod njim pred plazovi in nanosi materiala ob visokih vodah.

Vat

Vat je enota za moč (J/s - joul/sekunda)

Večstopenjsko uparjanje

V primeru večstopenjskega uparjanja v prvi uparjalnik prihaja procesna voda in se delno upari. Paro se vodi v naslednji uparjalnik, kjer služi kot ogrevalni medij. Na koncu uparjalnikov (ponavadi 3) je kondenzator, v katerem se nastala para iz vseh treh uparjalnikov kondenzira, nato pa se jo vodi nazaj v proces kot super čisto vodo. Koncentrirano raztopino se prav tako lahko uporabi v procesu na mestih,…

Vegetacija

Vegetacija je rastlinstvo na določenem območju.

Vegetacijska doba

Vegetacijska doba je doba v kateri rastline zrastejo.

Vektor

Vektor je količina, ki ima velikost in smer. Primeri: hitrost, sila, pospešek, jakost polja, ….

Velikost populacije

Velikost populacije se prikaže s številom osebkov na določenem prostoru.

Venturijeva cev

Venturijeva cev je cev, ki je na sredini zožena, obenem pa je sredina povezana z manometrsko cevko z razširjenim delom cevi. Zaradi večje hitrosti pretoka tekočine skozi ožji del cevi se tlak v tem delu cevi zmanjša. V Venturijevi cevi se lepo prikaže delovanje Bernoullijeve enačbe.

Vesolje

Vesolje je ogromen sistem, katerega sestavni del je tudi naše osončje in o katerega nastanku, velikosti, mejah ipd. je še veliko teorij in ugibanj. Po najbolj razširjeni teoriji naj bi vesolje nastalo pred okrog 12 milijardami let z velikim pokom, kjer je nastala velika količina snovi z veliko gostoto, ki se je začela od jedra eksplozije širiti v prostor. Ta proces poteka še danes, saj se vesolje…

Veter

Veter je gibanje zraka zaradi razlik v zračnem tlaku na različnih delih površine Zemlje. Vetrovi so lahko stalni, občasni, krajevni in dnevni.

Veterina

Veterina je veda, ki se ukvarja z zdravjem živali in hrane, ki se pridela iz živalskih organizmov.