Slovarček

Vlažnost lesa - merjenje

Vlažnost lesa je eden od osnovnih podatkov o lesu in jo v praksi ugotavljamo z metodo tehtanja ali z metodo merjenja električne prevodnosti lesa. Najbolj pogosto ugotavljamo, vlažnost lesa pri deskah. Električni vlagomeri so preprosti za uporabo in z njimi hitro ugotovimo vlažnost lesa na ta način, da vrednost odčitamo s skale. Les v času rasti vsebuje od 40 do 60% vlage, na zraku sušen les vsebuje…

Vlažnost zraka

Zrak je vlažen zato, ker vsebuje vodo. Absolutna vlažnost pove, koliko gramov vode je v kubičnem metru zraka. Relativna vlažnost pove, kolikšen del vode je že v zraku, glede na največjo količino vode, ki je lahko v zraku pri določenih pogojih. Zrak nasičen z vodno paro ima 100% vlažnost.

Vlom skozi okno - zavarovanje

Dodatno varnost in zaščito pred nepovabljenimi obiskovalci si lahko zagotovimo še s preprečevalom ali omejilom odpiranja oken, blokado vrtenja okenske kljuke, dodatnim okovjem za delno zračenje itn. Čeprav tega ponavadi niti ne opazimo, imamo v večini oken varnostno okensko kljuko z gumbom ali zaklepom in preprečevalom vrtanja, varnostno kotno zapiralo z varnostnim gobastim zatičem in varnostnim zapirnim…

Voda - pridobivanje

Čista voda je spojina s kemijsko formulo (H2O). Čiste vode v naravi praktično ni, lahko pa jo pridobimo tudi s kemijsko sintezo in obeh elementov – vodika in kisika ali z večkratno destilacijo vode v kovinskih posodah. Reakcija plinske zmesi vodika in kisika poteče ob vžigu z eksplozijo, saj je močno eksotermna (sprošča toploto), zato se mešanica vodika in kisika imenuje tudi pokalni plin. Reakcija…

Vodik

zanimivo:  leto odkritja: 1766 odkril: Henry Cavendish Ime izhaja iz greške besede hudor (voda) in gennan (generirati) Vodik je prvi element periodnega sistema. Ima vrstno število 1. Običajno se nahaja v obliki dvoatomarnih molekul, kjer sta dva vodika vezana s kovalentno vezjo med dvema 1 s orbitalama s vez. Vodik se nahaja v naravi praktično po vsem vesolju in to v elementarnem stanju in vezan v…

Vodikov cianid

Vodikov cianid (HCN) je pri sobnih pogojih v plinastem ali tekočem agregatnem stanju. Ima značilni vonj po grenkih mandeljnih in je izredno strupen, saj se cianidni ioni zelo hitro ireverzibilno vežejo na celične encime. Še posebej veliko afiniteto do vezave ima na citokromoksidazo, ki vsebuje Fe3+ ion. Ta encim je v vsaki celici (na notranji membrani mitohondrija) in sodeluje v dihalni verigi, ki…

Vodikov klorid

HCl(g) je spojina vodika in klora in se imenuje vodikov klorid. Je brezbarven plin, ostrega in dušljivega vonja in zelo rad veže vlago – je higroskopen. Raztopina vodikovega klorida v vodi - HCl(aq) se imenuje klorovodikova kislina ali solna kislina in je močna kislina.

Vodna bilanca

Vodna bilanca je razmerje med količino vode, ki pride in gre iz določenega območja. Načini pretoka vode so lahko različni – dotok, odtok, kondenzacija, izhlapevanje, transpiracija, ..

Vodni biotop

Vodni biotop je neživi del ekosistema v katerem živijo določeni organizmi.

Vodni režim

Vodni režim je skupek fizikalnih, kemijskih, bioloških, mikrobioloških, radioloških in drugih lastnosti v določenem povodju.

Vodno zajetje

Vodno zajetje je vsak sistem ali naprava, s pomočjo katere dobivamo vodo iz narave.

Volna

Volna je ime za naravno vlakno, ki je sestavljeno iz aminokislin, ki so med seboj vezane s peptidno vezjo. Najbolj znana je ovčja volna. Zaradi kemijske sestave je volna, podobno kot beljakovine, zelo občutljiva na temperaturo.

Volna - sestava

Čista volna sodi v skupino proteinov znanih pod imenom keratini. Volna nima homogene zgradbe (za razliko od bombaža in večine umetnih vlaken), ampak je njena sestava kompleksna na fizikalnem in kemičnem področju. Po zadnjih ocenah vsebuje volna več kot 170 različnih proteinov, ki niso enakomerno razporejeni po vlaknu, ampak se proteini podobne zgradbe nahajajo v specifičnih odsekih – takšna raznolika…

Volna – zgodovina in razširjenost

Ljudje že tisočletja uporabljajo naravni material volno, saj so že davno odkrili njene dobre lastnosti. Eskimi, Laponci, ljudstva v Sibiriji uporabljajo volnena oblačila, saj jih ščitijo pred mrazom, vlago in vplivi hladnega vremena. Prav tako takšna oblačila nosijo tudi prebivalci vročih predelov, v Afriki, Avstraliji in v puščavah, saj je volna odličen toplotni izolator, hkrati pa prepušča vlago,…

Voltmeter

Volmeter je naprava za merjenje napetosti.

Voltov člen

Italijanski znanstvenik Aleksandro Volta je okrog leta 1800 izdelal galvanski člen, ki je bil sestavljen iz plošč bakra in cinka, ki so bile ovite v klobučevino, ki je bila prepojena z raztopino žveplove (VI) kisline. Na ploščah se je izločal vodik, zaradi česar je prihajalo do prenapetosti in člen ni imel stalne napetosti. Leta 1836 je problem rešil angleški znanstvenik Daniell, ki je ločil obe plošči…

Volumetrija

Volumerija je ime za analizno metodo, pri kateri znani prostornini vzorca, v katerem je snov, ki jo določamo – torej ne poznamo njene koncentracije, dodajamo znano raztopino znane koncentracije, toliko časa da popolnoma zreagira z snovjo v vzorcu in tej (titrni raztopini) nato natančno izmerimo prostornino. Vzorec raztopine je v erlenmajerici, titrna raztopina pa v bireti. S tem, ko poznamo prostornino…

Volumski delež

Volumski ali prostorninski delež – razmerje snovi v zmeseh v volumskih enotah. Primer: 100 ml 20% vodne raztopine snovi A vsebuje 80 ml vode in 20 ml snovi A.

Vreme

Vreme označuje stanje in dogajanje v troposferi v določenem času, na določenem kraju.

Vremenska hišica

V vremenski hišici so naprave za merjenje parametrov, ki določajo vreme in stanje ozračja – temperatura, tlak, vlaga, padavine, vsebnost posameznih plinov in trdnih snovi v zraku, itd. Za merjenje morajo biti zagotovljeni določeni pogoji.