Slovarček

Westonov člen

Westonov člen je galvanski člen z izredno konstantno gonilno napetostjo.

Wheatstonov most

Wheatstonov most je naprava za merjenje napetosti.

Widia

Z razvojem industrije in obrti se je izredno povečalo povpraševanje po materialih s posebnimi lastnostmi. Med njimi tudi za materiali z veliko trdoto. Ker je najtrša snov, diamant, razmeroma redka in zelo draga, tehnično pa jo je mogoče pridobiti iz ogljika le v prahu, so opravili veliko raziskav s karbidi. Izredno trdna snov, ki ima trdoto kot diamant se imenuje widia, kar pomeni "kot diamant". Sestavljena…

Wilsonova celica

Wilsonova celica je meglična celica.

Woodova kovina

Ta zlitina sodi med bizmutove zlitine z nizkim tališčem. Tali se pri 70oC. Njena sestava v utežnih delih: 7 do 8 delov bizmuta, 1 do 2 dela kadmija, 4 deli svinca in 2 dela kositra. Vse kovine, ki sestavljajo zlitino imajo razmeroma nizka tališča, vendar vsa višja kot je tališče zlitine.

Zadrževalnik

Zadrževalnik je naprava v kateri se zbira (akumulira) voda. V primeru večjih padavin zadržuje vodo in uravnava pretok, v sušnih obdobjih pa služi zadrževalnik kot zbiralnik vode.

Zajedalci

Zajedalci so organizmi, ki izrabljajo osebke druge vrste, kot svoje življenjsko okolje. Zajedalci živijo na račun gostitelja in slabijo njegovo delovanje.

Zakon o mnogokratnih utežnih razmerjih

Zakon obravnava razmerja med atomi v spojinah. Če tvorita elementa med seboj več spojin, so masna razmerja, v katerih sta v teh spojinah, v razmerju celih števil. Primer: CO ogljikov (II) oksid ali ogljikov monoksid CO2 ogljikov (IV) oksid ali ogljikov dioksid V CO je razmerje mas C:O= 12:16 = 3:4 V CO2 je razmerje mas C:O= 12:32 = 3:8 Razmerje mas kisika v CO in CO2 je 1:2.

Zakon o ohranitvi električnih tokov ali Kirchhofov…

Zakon o ohranitvi električnih tokov se nanaša na računanje napetosti in tokov v električnih vezjih in je sestavljen iz dveh pravil: prvo pravilo pravi, da je v vsaki točki električnega vezja vsota vseh pritekajočih tokov enaka vsoti vseh odtekajočih tokov. Drugo pravilo pravi, da je v poljubni zaključeni zanki vsota padcev napetosti, enaka vsoti gonilnih napetosti virov.

Zakon o ravnovesju

Če telo miruje ali se giblje premo in enakomerno, je vsota sil, ki nanj delujejo iz okolice, enaka nič ali pa iz okolice ne delujejo nanj nobene sile.

Zakon o stalnih razmerjih

Zakon o stalnih razmerjih se imenuje tudi zakon o stalni sestavi in pravi, da se elementi spajajo v stalnih masnih (utežnih) razmerjih, oz. da je masno razmerje med elementi v spojini vedno enako. V CO2 je razmerje mas C:O= 12:32 = 3:8 in je vedno enako.

Zakoni termodinamike

Termodinamika temelji na treh zakonih: 1. Prvi zakon termodinamike (zakon o ohranitvi energije) pravi, da je toplota posebna vrsta energije, ki lahko pri določenih pogojih prehaja v druge oblike energije in obratno. V zaprtem sistemu se vsota vseh vrst energije (termične, mehanske, električne, magnetne, kemijske) ne spreminja. 2. Drugi zakon termodinamike pravi, da toplota ne more samostojno prehajati…

Zapis agregatnih stanj pri kemijskih reakcijah

Pri reaktantih in produktih kemijske reakcije pišemo običajno tudi agregatno stanje snovi. Agregatna stanja označujemo pri zapisu snovi s črkami, ki so pri oznaki elementa ali spojine v oklepaju na desni strani, spodaj v oklepaju. Uporabljamo mednarodne oznake, ki izhajajo iz prvih črk angleških besed, zato da je mogoče reakcije v katerem koli jeziku prebrati vsakomur, ki pozna mednarodne dogovore.…

Zapis spremembe energije pri kemijskih reakcijah

Pri kemijskih enačbah pogosto zapišemo tudi, kakšna je bila sprememba entalpije – toplote pri kemijski reakciji. Spremembo entalpije označimo z DH. Če je DH0 oz. če je sprememba entalpije pozitivna, pomeni, da je notranja energija sistema po reakciji večja kot pred reakcijo. Sistem je torej energijo sprejel, reakcija je eksotermna. Energijo je bilo treba med reakcijo dovajati. Če reakcijo pišemo obrnjeno,…

Zapuščenov_ozilo

Zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj. Kot zapuščeno vozilo se po tem odloku označujejo tudi vozila, za katere ni mogoče ugotoviti lastnika ali je lastnik nedosegljiv ali lastnik lastninsko pravico opusti.

Zastrupitev

Do zastrupitve lahko pride pri vnosu strupenih snovi v organizem. Zastrupitev lahko povzroči slabost, bolezen ali celo smrt.

Zaščiteno območje

Zaščiteno območje je zavarovano območje, kjer je zelo omejena in natančno določena dovoljena dejavnost.

Zavesa

Zavesa je okras prostoru, hkrati pa ublaži odmev in zadržuje toploto, ki uhaja skozi zaprto okno. Predvsem pa je najpomembnejša vloga zaves, da zaščitijo prostor pred sončnimi žarki. Preprečujejo pa tudi nezaželene poglede v prostor. Izdelane so lahko iz različnih materialov, kot poliestra, bombaža ali tehnološko obdelanih tkanin, blaga... Seveda pa moramo vedno razmišljati o zavesah skladno z opremo,…

Zavese - vzdrževanje

Zavese so večinoma stkane iz 100% poliestra, ki je za vzdrževanje nezahteven material. Kljub temu pa se je potrebno držati sledečih navodil: Zavese peremo pri 30°C z zmanjšanim centrifugiranjem. Zašite plastične tekače je potrebno pred pranjem zaščititi, da ne bi mehansko poškodovali blaga. Zavese obesimo mokre takoj po centrifugi na karniso, so pa tudi zavese, ki so bolj občutljive, to so mešane…

Zazidalno območje

Zazidalno območje je območje, kjer je z urbanističnim načrtom dovoljena gradnja.