Slovarček

Cement

Cement, je siv prah, po kemijski sestavi je kalcijev alumosilikat, in nastane pri žganju posebne vrste gline– laporja, kalcijevega karbonata, kalcijevega sulfata in drugih primesi. Kot gorivo se uporablja premog, zemeljski plin ali gorljive odpadke (gume, odpadna olja, kostna moka idr.), saj je temperatura v cementni rotacijski peči zelo visoka (do 1500 oC), temperatura plinov pa je do 2000 oC, kar…

Cena_storitev_javne_službe

Cena storitev javne službe je cena, na podlagi katere izvajalec javne službe obračuna opravljene storitve uporabniku storitev javnih služb.

Centrifuga

Centrifuga je naprava, katere separacijski del se vrti z veliko hitrostjo, kar omogoča ločevanje snovi na podlagi različne gostote, velikosti delcev ipd. Centrifuge se veliko uporabljajo za laboratorijske in tehnološke namene.

Centrifugalna sila

Centrifugalna sila deluje v radialni smeri od osi kroženja.

Centripetalna sila

Centripetalna sila ali radialna sila je sila, ki deluje proti središču krožne poti.

Centripetalni pospešek

Pospešek (a) je kvocient med spremembo hitrosti (Δv) in časom (Δt), v katerem poteče ta sprememba. a = Δv/Δt Pri gibanju telesa po krožnici je vektor pospeška usmerjen proti središču krožnice, zato mu pravimo radialni ali centripetalni pospešek.

Cepiva

Cepiva so snovi, ki jih uporabljamo za cepljenje, ker povečujejo imunost proti boleznim. Vsebujejo lahko oslabljene žive mikrobe, mrtve mikrobe, različne strupe ipd.

Cepljivost lesa

Cepljivost je lastnost, ki nam pove, kako se določena vrsta lesa vzdolžno cepi (lahko, težko). Cepljivost je primerna npr. pri izdelovanju drv, neprimerna pa npr. v mizarstvu, saj bi bili cepljivi izdelki precej občutljivi za izdelavo in uporabo. Primer zelo cepljivega lesa je smrekov les, izredno težko cepljiv pa je npr. les platane.

Cerij

zanimivo: - leto odkritja: 1803Simbol:CeVrstno število:58relativna atomska masa:140.1200Število protonov:58Število nevtronov:82Elektronska konfiguracija:[Xe]4f26s2Gostota (g/cm3):6.78Tališče (Co):795Vrelišče (Co):3470Stanje pri normalnih pogojih:trdnoKlasifikacija: lantanoidiKristalna struktura: Barva: sivaAtomski radij: 1.81Oksidacijska števila 3+, 4+Ionski radij (3+)1.11, (4+)1.01Elektronegativnost…

Certifikat

Certifikat je potrdilo ali spričevalo, ki ga izda uradna institucija , da so navedeni podatki resnični in točni. Na področju varstva okolja obstajajo različni mednarodni in nacionalni certifikati.

Cezij

zanimivo: - leto odkritja: 1860Simbol:CsVrstno število:55relativna atomska masa:132.9050Število protonov:55Število nevtronov:78Elektronska konfiguracija:[Xe]6s1Gostota (g/cm3):1.9Tališče (Co):28.7Vrelišče (Co):690Stanje pri normalnih pogojih:trdnoAtomski radij: 2.62Oksidacijska števila 1+Ionski radij 1.69Elektronegativnost 0.7Angleško ime: caesium

CFU

CFU: enota, ki tvori kolonijo; ena ali več rastočih celic, ki tvorijo eno vidno kolonijo.

Cianidi

Cianidi so soli cianovodikove kisline (HCN(aq)) in so zelo strupeni. Primer NaCN – natrijev cianid, KCN – kalijev cianid.

Ciankalij

Ciankalij je ime za kalijev cianid – KCN, zelo nevarno spojino, saj pri reakciji s kislinami sprosti HCN (vodikov cianid), ki je smrtno nevaren strup.

Ciklične spojine

Za ciklične spojine je značilno, da vsebujejo enega ali več obročev. Glede na število obročev ločimo monociklične spojine (vsebujejo en obroč), diciklične (vsebujejo dva obroča) itd. spojine. Glede na vrste obročev, ki jih vsebujejo pa ločimo karbociklične, aliciklične, heterociklične in aromatske spojine.

Cikloalkeni

Glej alkeni in cikloalkeni.Število protonov:0Število nevtronov:0

Ciklon

Ciklon je območje nizkega zračnega tlaka, v katerem krožijo vetrovi nasprotno od urnega kazalca.

Cineol

Cineol je spojina, ki je po kemijski osnovi monokličen terpen z molekulsko formulo C10H18O. Ima značilen vonj po ekvaliptusu.

Cink

zanimivo: - leto odkritja: 1746 Toksičnost- strupenost cinka Cink je esencialni element, zato njegovo pomanjkanje lahko povzroči resne zdravstvene posledice. Izpostavljenost povečanim koncentracijam cinka je danes zelo redka. Spremenjena krvna slika in nekatere zdravstvene okvare zaradi tega so se pokazale, ko je prišlo do nesrečnih primerov (v obratu galvane), ko je nekdo zaužil 12 g elementarnega…

CIPAC

CIPAC je kratica za Collaborative International Pesticides Analytical Council.