Slovarček

Alizarin

Alizarin je čimžno barvilo (na tekstil se veže šele potem, ko se ga obdela s čimžo – npr. s taninom ali aluminijevimi solmi). Kemijsko uvrščamo alizarin med antrakinonska barvila in ima formulo:

Alkalijske kovine

Li-litij Na-natrij K-kalij Ru-rubidij Cs-cezij Fr-francij Elemente I. skupine periodnega sistema imenujemo alkalijske kovine, ker tvorijo močne alkalije (baze, hidrokside – npr. NaOH, KOH idr.). Njihova značilnost je, da imajo v zunanji lupini le en elektron, ki ga v reakcijah oddajo elementu, s katerim reagirajo. Omenjene kovine so izredno reaktivne in se ne pojavljajo prosto v naravi, so mehkejše…

Alkalno

Alkalno pomeni bazično. pH alkalnih raztopin je večji kot 7. Najbolj alkalne raztopine imajo pH 14.

Alkaloidi

Alkaloidi so alkalne dušikove spojine, ki se nahajajo v rastlinah v obliki topnih soli in so znane po svoji strupenosti. Značilno je, da vsebujejo dušik, ki je najbolj pogosto vezan v heterocikličnem obroču. Najbolj znani naravni alkaloidi so: akonitin, atropin, ergotamin, johimbin, koniin, kokain, kinin, morfin, piperin idr. Derivata morfina pa sta zelo znana kodein in heroin.

Alkani in cikloalkani

Alkani in cikloalkani so nasičeni ogljikovodiki, ki imajo samo enojne vezi. Vsi ogljikovi atomi so sp3 hibridizirani. Alkani so zgrajeni iz ravnih ali razvejanih verig, cikloalkani pa imajo ogljikove atome povezane v obroč. Splošna molekulska formula alkanov je CnH2n+2, cikloalkanov pa CnH2n. Število protonov:0Število nevtronov:0

Alkeni in cikloalkeni

Alkeni in cikloalkeni so nenasičeni ogljikovodiki, ki imajo poleg enojih še dvojne vezi. Ogljikovi atomi, ki so povezani z enojnimi vezmi so sp3hibridizirani, ogljikovi atomi, ki so povezani z dvojnimi vezmi pa so sp2hibridizirani. Alkeni so zgrajeni iz ravnih ali iz razvejanih verig, cikloalkeni pa imajo ogljikove atome povezane v obroč. Splošna molekulska formula alkenov je CnH2n, cikloalkenov pa…

Alkili

Alkili - alkilne skupine so zelo reaktivne skupine, organski radikali, ki nastanejo pri odcepitvi vodika iz molekule alkana. Splošna formula za alkilno skupino je Cn H2n+1. Primer: iz molekule etana CH3-CH3 se odcepi vodik in nastane radikal CH3-CH2 - etil.

Alkini

Alkini so nenasičeni ogljikovodiki, ki imajo poleg enojnih še trojne vezi. Ogljikovi atomi, ki so povezani z enojnimi vezmi so sp3 hibridizirani, ogljikovi atomi, ki so povezani z trojnimi vezmi pa so sp hibridizirani. Splošna molekulska formula alkinov je CnH2n-2. Število protonov:0Število nevtronov:0

Alkohol – škodljivi učinki

Alkohol ima kot psihoaktivna snov pomemben učinek na centralni živčni sistem, saj zaviralno deluje zlasti na možgane in na številne organe v našem telesu. Kot umetno pomirjevalo človeku pomaga uravnotežiti stres, bolečino in razpoloženje in vpliva na nastop evforije. Alkohol torej blaži neprijetna občutja, kot so skrb, žalost tesnobo, vznemirjenost, bolečina, lakota, žeja, vročina, mraz, utrujenost,…

Alkoholne pijače - vrste

V glavnem ločimo 3 vrste alkoholnih pijač: pivo, vino in žganje. Pivo se v glavnem prideluje iz žit in vsebuje 4 do 5% alkohola, vino iz grozdja in vsebuje 10 do 14% alkohola, destilirane pijače pa vsebujejo od 40 do 50% alkohola in se pridobivajo z destilacijo ali dodajanjem koncentriranega alkohola. Alkohol se nahaja tudi v tako imenovanih "brezalkoholnih" pivih. Ta vsebujejo do 2,5% alkohola. Prav…

Allejevo pravilo

Ameriški ekolog Alle se je ukvarjal s kompleksnimi problemi obstoja populacij v določenem življenjskem okolju. Pravilo imenovano po njem govori o tem, koliko določene populacije lahko preživi v določenem okolju.

Alohtone snovi

Snovi, ki nastajajo zunaj ekosistema in prihajajo vanj se imenujejo alohtone snovi. Prenašajo jih lahko vode, zrak, živali itd.

Alohtone vrste

To so tiste živali in rastline, ki prihajajo v določen ekosistem iz drugih geografskih območij.

Alotropija

Alotropija je pojav, da se kak element pojavlja v več različnih kristalnih oblikah. Pojav je zelo pogost pri nekovinah in še posebej pri elementih, ki so na meji med kovinami in nekovinami (polkovine). Alotropske modifikacije elementov imajo zelo različne fizikalne lastnosti. Primer alotropske modifikacije so grafit, diamant in fulereni, ki so kemijsko ogljik, imajo pa različno zgradbo in s tem različne…

Alpinium

Alpinium je urejen nasad alpskih rastlin za študijske namene.

Aluminij

zanimivo: - leto odkritja: 1825 - odkril Hans Christian Oersted Toksičnost- strupenost aluminija Aluminij ni esencialen element, čeprav se v ekosistemih pojavlja najčešče. Dnevno ga človek s hrano dobi v telo povprečno okoli 20 mg. Ne spada med kumulativne kovine, ker se iz telesa tudi hitro izloči. Če je vnos v telo zaradi kateregakoli vzroka nad 1000 mg/dan in ko se zaradi tega koncentracija aluminija…

Aluminij - legure

Aluminijeve zlitine za gnetenje so legirane predvsem z magnezijem in bakrom. Magnezij povečuje trdnost (ob ustrezni obdelavi) in odpornost proti koroziji. Sočasno zmanjšuje livnost, preoblikovalnost in električno prevodnost aluminija. Baker močno poveča trdnost in zmanjša odpornost proti koroziji. Aluminijeve zlitine za litje temeljijo predvsem na dodatkih silicija.

Aluminij - pomen

Uporaba aluminija je v času, ki ga živimo, tako velika, da bi ga lahko poimenovali tudi aluminijeva doba (tako kot določena zgodovinska obdobja označujemo kot npr. kameno, železno ali bronasto dobo). V kovinsko-predelovalni industriji proizvodnjo lahkih aluminijevih zlitin presega le proizvodnja jekla. V zadnjih letih svetovna proizvodnja aluminija presega 30 milijonov ton letno, kar je npr. več kot…

Aluminij in njegove zlitine

Čisti aluminij vsebuje od 99,0% do 99,8% aluminija. Zaradi mehkosti ga zlahka preoblikujemo. S stopnjo čistosti narašča njegova obstojnost proti koroziji, medtem ko se natezna trdnost manjša. Zlitine uporabljamo kadar nam ne zadoščajo lastnosti čistega aluminija, pri čemer večinoma izboljšujemo mehanske lastnosti. Najboljše mehanske lastnosti dosežemo pri zlitinah AlCu, AlCuNiMg in AlMgSi.

Aluminijev sulfat v papirništvu

Aluminijev sulfat ima v papirju vlogo fiksirnega in retencijskega sredstva. Elektrostatični naboj suspendiranih in koloidnih delcev v papirni suspenziji neposredno vpliva na retencijo finih delcev, polnil in procesnih kemikalij na vlakna ter s tem na lastnosti papirja. Večina dodanih komponent ima negativni naboj, zato se z dodatki aluminijevih komponent, ko je npr. aluminijev sulfat, izboljša retencija.…