Kemija v šoli in družbi

Leto: 2021
Mesec: januar-december
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Karakterizacija eteričnih olj malega galangala, ingverja, kurkume in kardamoma

avtor: Kaja Makoter, Milena Ivanović, Maša Islamčević Razboršek

Ingverjevke (Zingiberaceae) so družina rastlin z značilnim vonjem in okusom, znane po vsem svetu. V kulinarične namene jih uporabljajo predvsem kot začimbe, imajo pa tudi številne farmakološke učinke. Rastline vsebujejo številne komponente, kot so terpeni, flavonoidi, diarilheptanoidi, ogljikovi hidrati, beljakovine, škrob in druge. V okviru raziskav smo s Clevengerjevo hidrodestilacijo pridobili eterična olja štirih izbranih rastlinskih vrst iz družine ingverjevk: mali galangal (Alpinia officinarum), ingver (Zingiber officinale), kurkuma (Curcuma longa) in kardamom (Elettaria cardamomum). Določili smo sestavo posameznega eteričnega olja s plinsko kromatografijo v povezavi z masno spektometrijo (GCMS).

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Bukov ostrigar (pleurotus ostreatus) in njegove bioaktivne komponente

avtor: Anja Konajzler, Maja Leitgeb, Mateja Primožič

Bukov ostrigar oz. Pleurotus ostreatus je jedilna in zdravilna goba. Vsebuje več vitaminov, mineralov in je bogata z beljakovinami. Komponente, ki jih vsebuje ta goba, pomagajo pri nastajanju krvi (visoka vsebnost železa), prav tako pa znižujejo holesterol, krepijo imunski sistem ter ščitijo pred nastankom tumorjev. P. ostreatus vsebuje encime, ki razgrajujejo celulozo, lignin in pa tudi hemicelulazo. Ti encimi, kot so npr. celulaza, lakaza in ksilanaza, pa se pogosto uporabljajo tudi v industrijske namene. Najpogosteje so zastopani v papirni industriji, prehrambni in tudi pri proizvodnji biogoriva. Celulaze se pogosto uporabljajo v tekstilni industriji in kot dodatek detergentom za perilo. Lakaze se uporabljajo za razgradnjo pesticidov in insekticidov ter za biosenzorske in analitične aplikacije. Ksilanaze pa se uporabljajo kot aditivi v predelavi perutninskih izdelkov, v pšenični moki za izboljšanje kakovosti testa in pečenih izdelkov ter za čiščenje sadnih sokov.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Poskusi z mlekom

avtor: Zdenko Kolarič

Mleko vsebuje poleg vode še proteine, mlečni sladkor, mlečne maščobe, vitamine, minerale in encime. Pomembno je za prehrano, zanimivo pa tudi za eksperimentalno delo.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Eksprimentalno delo s kokošjim jajcem

avtor: Zdenko Kolarič

Kokošja jajca so pogosto del naše prehrane zaradi polnovrednosti. S svojo sestavo in lastnostmi so zanimiva tudi za eksperimentalno delo.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Poskusi s hitinom

avtor: Zdenko Kolarič

Hitin je oporni polisaharid, zlasti v žuželkah, najdemo ga še v gobah, deževnikih, glavonožcih, rakih. Z njegovim pridobivanjem in eksperimentalnim delom lahko spoznamo ta dokaj poseben polisaharid.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Eksperimentalno delo s celulozo

avtor: Zdenko Kolarič

Je naraven polimer, sestavljena iz Dglukoznih enot z b1,4 glikozidnimi vezmi. Uporabljajo jo za proizvodnjo papirja, za vlakna in drugo. Zanimiva je tudi za eksperimentalno delo.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Odzivi v vprašanjih pri elektronskem preverjanju znanja

avtor: Majda Krajnc

Elektronsko preverjanje znanja potrebuje več pozornosti kot klasično. Če se želimo z izvedbo približati klasičnemu načinu moramo uporabljati vprašanja različnih tipov s katerimi preverjamo različne nivoje znanja. Koristno je, da študent vidi rezultate in pojasnila k odgovorom. V prispevku je poudarjena uporaba odzivov v vprašanjih ter primerjava med klasičnim in elektronskim preverjanjem znanja.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Demonstracijski poskus (Nevtralizacijska titracija) pri pouku kemije na daljavo

avtor: Lea Jusufović Glažar

Zaradi slabšanja epidemiološke slike smo morali pouk začeti izvajati na daljavo. Učitelji smo se hitro prilagodili novemu načinu dela in usvajanju novih znanj ter spretnosti na področju informacijskokomunikacijske tehnologije. V učnem načrtu za kemijo v gimnazijah je v 2. letniku predlagana vsebina Ravnotežja v vodnih raztopinah. V okviru te vsebine so dijaki pri demonstracijskem poskusu spoznali postopek nevtralizacijske titracije, vlogo indikatorja ter povezali teorijo z eksperimentalnim delom. Zastavljeni demonstracijski poskus se je izkazal za uspešno obliko učenja. Dijaki so sproščeno in učinkovito usvajali novo znanje. Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji, zato bo takšen način poučevanja pri morebitnem ponovnem pouku na daljavo še večkrat uporabljen.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Poskusi s sadjem

avtor: Zdenko Kolarič

Sadje vsebuje veliko vode, sladkorje, sadne kisline, minerale, vitamine, idr. Na tej osnovi merili napetost galvanskega člena, določali pH in dokazovali sladkorje s Fehlingovim preizkusom.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Od puhalnikov za seno do tritonskih strojev

avtor: Nuša Jezeršek

Žal marsikdo pri nas ne pozna v tujini sicer zelo uspešnega in priznanega podjetja iz odmaknjenega naselja Batuje, ki je začelo izdelovati prve sodobne in varne naprave za superkritično ekstrakcijo, izredno pomembne v prehrambeni in farmacevtski industriji.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Gorivne celice: naprave za trajnostno prihodnost

avtor: Maša Hren, Mojca Božič, Selestina Gorgieva

Gorivne celice so inovativne naprave za proizvodnjo električne energije, ki imajo potencial za nadomestitev konvencionalnih motorjev z notranjim zgorevanjem in baterij za številne aplikacije. V tem članku so predstavljene različne vrste leteh, poseben poudarek pa je namenjen polielektrolitnim gorivnim celicam, pri čemer je opisano delovanje alkalnega tipa. Izpostavljene so slabosti in prednosti, kot tudi raznolikost potencialnih aplikacij te tehnologije: gorivne celice lahko zagotavljajo napajanje tako velikim sistemom, kot je električna elektrarna, kot majhnim kot je prenosni računalnik.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Bakterijska nanoceluloza – naravni produkt z unikatno kombinacijo lastnosti

avtor: Urška Jančič, Selestina Gorgieva

Celuloza je najpogostejši naravni polimer na Zemlji, saj se nahaja v različnih rastlinah (drevesa, lan, bombaž, konoplja,...), možno pa jo je pridobiti tudi iz gliv, morskih alg ali nekaterih bakterij. Članek se osredotoča na teoretične osnove nanoceluloze, pridobljene s pomočjo bakterij. Predstavljena je kemijska struktura in proizvodnja bakterijske nanoceluloze, kombinacija aplikativnih lastnosti, ki jih ponuja, ter njena uporaba na različnih področjih.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Poskusi z ozonom

avtor: Zdenko Kolarič

Ozon (O3) je visoko reaktiven plin, ki ga sestavljajo trije atomi kisika. V stratosferi ščiti življenje na zemlji pred škodljivim vplivom UV svetlobe. Škodljivo pa deluje v plasti zraka pri tleh, nastane kot posledica izpušnih plinov motornih vozil in industrijske emisije. V eksperimentalnem delu prikažemo njegovo dokazovanje, reakcije oksidacije in škodljivi vpliv na rastline.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Poskusi z vodikovim peroksidom

avtor: Zdenko Kolarič

Vodikov peroksid H2O2 je pomembna anorganska kemikalija, svetovna proizvodnja 2015 je bila 4,3 milijone ton (preračunano na 100 %). Uporaba v raznih industrijskih procesih, v obrti, v čiščenju odpadnih vod, za dezinfekcijo idr. Z njimi v eksperimentalnem delu prikažemo njegov katalitski razpad in reakcije oksidacije.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Vpliv škropilnega programa v integrirani pridelavi paradižnika na vsebnost karotenoidov

avtor: Janja Kristl, Mario Lešnik

Paradižnik predstavlja najbolj pogosto pridelano zelenjavo v Evropski uniji. Rastline med vegetacijsko dobo prizadenejo bolezni, ki jih nadzorujemo z uporabo fungicidov. V raziskavi smo preučili vpliv uporabe integriranega škropilnega programa z uporabo in brez uporabe bakrovih fungicidov na vsebnost karotenoidov v plodovih paradižnika treh komercialnih kultivarjev 'Optima', 'Monro' in 'Paki'. Vsebnost karotenoidov je bila odvisna od kultivarja. Škropilni program ni vplival na vsebnost likopena, vplival pa je na vsebnost ostalih analiziranih spojin. Vrednosti so bile običajno nekoliko višje v plodovih, ki so bili škropljeni z bakrovimi fungicidi.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Biooglje in njegov vpliv na kvaliteto prsti

avtor: Jošt Tručl

Široka uporaba gnojil in večanje svetovne populacije povzročata izčrpavanje kmetijskih površin in upadanje kakovosti tal. V kmetijstvu se zato uveljavlja uporaba biooglja, ki izboljša kvaliteto prsti in poveča rast pridelkov, hkrati pa omogoča ohranjanje trajnostnih načel poljedelstva. Članek podrobneje opisuje biooglje, njegove lastnosti in njegov vpliv na kvaliteto prsti.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


PCB OSTAJA, ZAVEDANJE POHAJA

avtor: Mirjam Ogrinc, Nuša Pangerc, Eva Šubic

PCB so toksične klorove spojine, ki se akumulirajo v maščobah. Z našo raziskovalno nalogo smo preučile stanje PCB v ribah, iz rek onesnaženega območja Bele Krajne. Vzorce smo ekstrahirale s heksanom in analizirale s plinsko kromatografijo (GC), z uporabljenim detektorjem na zajetje elektronov (ECD), rezultate pa primerjale z raziskavo iz leta 2011.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Čiščenje površinske rečne vode reke Mure in Drave s pro- cesom ultrafiltracije - UF

avtor: Doroteja Kuhar, Matjaž Kitak

Namen eksperimenta in opravljanja meritev je bil preučiti možnost čiščenja površinskih rečnih voda do te mere, da so doseženi kriteriji pitne vode. Kot postopek čiščenja smo uporabljali ultrafiltracijo – UF. Spremljali smo pretok permeata Qperm (mL/min), v odvisnosti od volumna V (mL) in časa t (min) pri konstantnem tlaku 2 bara.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Fizikalno kemijski parametri, s katerimi opredelimo kakovost medu

avtor: Veronika Kmecl

Slovenska zakonodaja predpisuje vrednosti fizikalno kemijskih parametrov, s katerimi opredelimo kakovost medu in skladnost z deklaracijo. V okviru raziskave smo proučevali kakovost medu na slovenskem trgu. Na osnovi analiziranih parametrov, ki jih opredeljuje Pravilnik o medu RS (UL RS, št. 4/2011) smo ugotovili, da 10% analiziranih vzorcev ne ustreza zakonodajnim vrednostim. Neskladni vzorci so bili tujega in domačega porekla.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.